Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

31 lipca 2012

Obowiązek podatkowy przy nieodpłatnym wydaniu towarów z magazynu

150

Moja firma kupuje materiały reklamowe (koszulki, kubki itp. z logo), umieszcza je w magazynie i stopniowo, w miarę potrzeb, wydaje klientom. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy (wydanie, czy mogę wystawić jedną fakturę wewnętrzną w miesiącu zakupu i opodatkować jednorazowo)?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek podatkowy w przypadku nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych powstaje z chwilą wydania towaru. Wyjątek stanowią prezenty o małej wartości i próbki, których wydanie na mocy art. 7 ust. 3 ustawy o VAT nie stanowi dostawy towarów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP. Jednocześnie, stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, dla potrzeb opodatkowania podatkiem VAT, odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 stanowi przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

• przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

• wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Z kolei, w myśl art. 7 ust. 3 ustawy o VAT przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Tak więc dla uznania nieodpłatnej dostawy za odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

• podatnik przekazuje lub zużywa nieodpłatnie towary (inne niż drukowane materiały reklamowe i informacyjne oraz prezenty o małej wartości i próbki) należące do jego przedsiębiorstwa,

• podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Jak pisałam powyżej, opodatkowaniu nie podlega nieodpłatne wydanie prezentów o małej wartości, nie jest zatem, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, opodatkowane przekazanie klientom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł, nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych.

Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia. Zatem, jeżeli wartość prezentu będzie wyższa niż 10 zł, lecz nie przekroczy 100 zł (limit ten dotyczy łącznej wartości towarów przekazanych jednej osobie w ciągu roku), podatnik uniknie opodatkowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę