Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , OBOWIĄZEK PODATKOWY (art. 19-21)

30 marca 2012

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży o charakterze ciągłym

178

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży ciągłej powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej łączną wartość zakupionego towaru w danym okresie.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2011 roku nr ILPP2/443-1874/10-6/JK.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca zawarł z jednym ze swoich kontrahentów umowę ramową, której przedmiotem jest sprzedaż surowca niezbędnego do produkcji przez niego wyrobów. Umowa przewiduje, że określone ilości surowca będą dostarczane w określonym okresie czasu. Na mocy umowy kontrahent jest zobowiązany do składania comiesięcznych zamówień do 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji zamówienia. Spółka zobowiązuje się w umowie do dostawy kontrahentowi surowca w terminie podanym w zamówieniu. Zainteresowany jest także zobowiązany do utrzymania zapasu surowca dla kontrahenta w ilości zapewniającej ciągłość dostaw. W umowie została określona stała wielkość zapasu, do którego utrzymywania jest zobowiązany Wnioskodawca. Spółka ma obowiązek zagwarantować kontrahentowi systematyczny dopływ surowca w ramach ustalonego w umowie czasu dostawy. Co do zasady, przed dokonaniem dostawy surowiec jest składowany w magazynach Zainteresowanego. Umowa dopuszcza składowanie surowca w magazynach kontrahenta na zasadach składu konsygnacyjnego. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca pragnie zracjonalizować zasady składowania surowca, obniżyć koszty ponoszone w związku ze składowaniem surowca u siebie i obniżyć koszty transportu w drodze zawarcia z kontrahentem odpłatnej umowy przechowania surowca przez kontrahenta, na mocy której surowiec byłby dowieziony do kontrahenta np. raz w miesiącu i pobierany przez niego stosownie do zapotrzebowania a Spółka fakturowałaby dostawy wystawiając fakturę w ostatnim dniu danego miesiąca. Zainteresowany wskazał także, że surowiec będzie pobierany przez kontrahenta z miejsca jego odpłatnego przechowywania stosownie do potrzeb tego kontrahenta, przy czym planują oni, że takie pobieranie będzie następowało raz dziennie w każdym dniu, w którym kontrahent będzie prowadził działalność produkcyjną z wykorzystaniem tego surowca.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy obowiązek w podatku od towarów i usług w stosunku do surowca pobranego przez kontrahenta w danym miesiącu, powstanie w dacie wystawienia w ostatnim dniu miesiąca faktury obejmującej całość surowca pobranego przez kontrahenta w tym miesiącu.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę