Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , NIERUCHOMOŚCI , OBOWIĄZEK PODATKOWY (art. 19-21)

9 września 2011

Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług „pośrednictwa nieruchomości”

191

Obowiązek w podatku od towarów i usług, przy świadczeniu usług „pośrednictwa nieruchomości” powstaje z chwilą wykonania usługi, tj. z dniem zawarcia umowy zbycia nieruchomości.

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-120/11/AT z dnia 5 maja 2011 r.

Sytuacja podatnika

Spółka zajmuje się świadczeniem usług pośrednictwa w sprzedaży, kupnie oraz wynajmie nieruchomości. Przed rozpoczęciem wykonywania usług zawierana jest z każdym klientem umowa. Zgodnie z umową, za wykonaną usługę uznaje się moment zawarcia umowy zbycia nieruchomości. W przypadku zawarcia umowy zbycia nieruchomości klient zobowiązany jest, zgodnie z umową, do powiadomienia o tym w ciągu 7 dni (§ 6 ust. 1 umowy). Bez względu na to, czy klient dokona powiadomienia, czy też nie, usługę uznaje się za skutecznie wykonaną, a wynagrodzenie dla agencji należne – umowa nie przewiduje jaką datę należy uznać za datę wykonania usługi w przypadku, gdy klient nie poinformował o zawartej transakcji w przewidzianym w umowie terminie. O tym jednak, czy klient sprzedał nieruchomość i nie poinformował Spółki o dokonanej transakcji, czy też do transakcji nie doszło, Spółka dowiaduje się z reguły po dłuższym czasie z uwagi na ograniczony dostęp do informacji, którą trzeba odszukać. W uzupełnieniu wniosku w dniu 15 kwietnia 2011 r. wskazano, że zgodnie z umową nie jest określony termin w jakim klient ma zapłacić zobowiązanie Spółce. W większości przypadków Spółka jest zmuszona dochodzić zapłaty wynagrodzenia na drodze sądowej i egzekwować za pośrednictwem komornika. Faktury, jako potwierdzenie wykonania usługi, wystawiane są bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni po wykryciu nieprawidłowości.Za datę sprzedaży w podatku VAT Spółka uznaje datę wystawienia faktury. Za datę, od jakiej liczone są odsetki przyjęta jest data zawarcia transakcji przeniesienia własności/zawarcia umowy najmu przez klienta.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie w którym momencie należy ująć w podatku VAT „przychód” dotyczący usługi „pośrednictwa nieruchomości”, w sytuacji gdy Spółka po dłuższym okresie dowiaduje się, że klient nie poinformował Jej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę