Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Stosownie do przepisów uchwalonej w dniu 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą od 1 stycznia 2004 roku uzyskiwać szczególny status organizacji pożytku publicznego. Ze statusem tym związane są nie tylko szczególne uprawnienia, ale też i obowiązki takich organizacji.

Organizacje pożytku publicznego zobowiązane są do sporządzania i ogłaszania:

• rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności

• sprawozdania finansowego.

Wyżej wymienione dokumenty należy zatwierdzone zamieścić na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła niezmiernie ważną dla organizacji pożytku publicznego możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na ich rzecz. Aby jednak móc skorzystać z tego przywileju należy pamiętać o tym, by w wykazie OPP zamieszczony został aktualny rachunek bankowy na który mają wpływać deklarowane przez darczyńców kwoty.

Zgodnie z art.27a ust.8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku, gdy na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę