Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

28 września 2012

Obowiązki spadkobierców wobec urzędu skarbowego

141

Niedawno umarł mój mąż, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Jakie obowiązki związane z tą działalnością mam jako jego spadkobierczyni?

ODPOWIEDŹ

Śmierć osoby, która prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą oznacza trwałe zaprzestanie tej działalności. Spadkobiercy, którzy nie zamierzają kontynuować prowadzenia działalności na swój rachunek, mają jedynie obowiązek po śmierci podatnika podatku od towarów i usług dokonać zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie, składając zgłoszenie VAT-Z.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.7 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Zatem byt prawny podatnika – osoby fizycznej, na którego przepisy podatkowe nakładają obowiązek podatkowy, ustaje z chwilą śmierci. Osoba fizyczna bowiem, zgodnie z regulacją Kodeksu Cywilnego, jest podmiotem prawa od chwili narodzin do chwili śmierci.

W wypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje z urzędu. Minister Gospodarki, po uzyskaniu danych z ewidencji PESEL, z urzędu powiadamia: ZUS, GUS, urząd skarbowy, czyli te organy, do których z urzędu zgłaszał przedsiębiorcę. Taki obowiązek wynika wprost z art.36 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Tym samym, w przypadku zgonu podatnika – osoby fizycznej - wygasa z mocy prawa decyzja o nadaniu podatnikowi numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz ustaje byt prawny podatnika (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników).

W przypadku działalności jednoosobowej przepisy nie przewidują obowiązku dokonania likwidacji w sensie jednoczesnego uregulowania wszystkich zobowiązań. Nie oznacza to jednak, że zobowiązania znikną – wejdą do masy spadkowej i obciążą spadkobierców.

Następ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę