Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

30 marca 2012

Oddanie lokalu z ulepszeniami może podlegać opodatkowaniu

181

Oddanie przez najemcę najmowanego lokalu wraz z poczynionymi ulepszeniami, bez otrzymania zwrotu nakładów, stanowi nieodpłatne świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT.

Takie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku poparł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 656/11 z 24 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka, na mocy umowy zawartej w dniu 16 maja 2007 roku, objęła w najem lokal. Następnie Spółka poczyniła nakłady niezbędne do przystosowania tego lokalu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Następnie, 30 kwietnia 2009 roku strony rozwiązały ww. umowę i w tym samym dniu Spółka przekazała lokal wynajmującemu wraz z poczynionymi w nim nakładami.

Organ podatkowy uznał, że w związku z rozwiązaniem umowy najmu z dniem 30 kwietnia 2009 roku i przy braku zapisów w umowie dotyczących zwrotu nakładów poczynionych przez Spółkę w lokalu, z tym dniem nastąpiło nieodpłatne przekazanie nakładów. W sytuacji, gdy nieodpłatne przekazanie zachodzi w warunkach gdy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego to traktuje się je jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Jest ono niezwiązane z prowadzoną działalnością, w związku z czym organ podatkowy uznał, że czynność przekazania tych nakładów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.

Spółka wniosła odwołanie od decyzji wydanych w opisanej powyżej sprawie przez organ podatkowy pierwszej instancji, ale organ podatkowy drugiej instancji utrzymał decyzje w mocy, wobec czego sprawa trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie Wyroku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku o sygnaturze I SA/Gd 1147/10 z 22 grudnia 2010 roku orzekł, że czynność polegająca na zwrocie nakładów poniesionych na cudzą rzecz za wynagrodzeniem należy kwalifikować jako usługę, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 22% stawki (obecnie 23%), dla której obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury nie później niż w terminie 7 dni od dokonania tej transakcji - rozliczenia nakładów. W omawianej sprawie chwilą dokonania transakcji jest moment wydania lokalu właścicielowi, czyli 30 kwietnia 2009 roku.

W uzasadnieniu wyroku WSA powołał się między innymi na art. 676 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę