Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

26 listopada 2012

Odliczenie VAT od paliwa do samochodu demonstracyjnego

159

Przedsiębiorca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych demonstracyjnych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 września 2012 roku nr IBPP2/443-625/12/RSz.

Sytuacja podatnika

Przedsiębiorca, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, prowadzi działalność, której przedmiotem jest głównie zakup samochodów w celu ich dalszej odsprzedaży. Przedsiębiorca w ramach tej działalności jest związany umowami dealerskimi na dystrybucję nowych samochodów różnych marek. Każda z zawartych umów dealerskich zobowiązuje do spełniania określonych kryteriów selekcji. Dla sprzedaży nowych pojazdów jednym z kryteriów jest posiadanie odpowiedniej do wielkości kontraktu minimalnej liczby zarejestrowanych i ubezpieczonych samochodów do jazd próbnych dla klientów, zwanych zwyczajowo samochodami demonstracyjnymi. Samochody te po ich zarejestrowaniu i ubezpieczeniu przez Przedsiębiorcę są udostępniane potencjalnym klientom jako samochody testowe do jazd próbnych. W księgach rachunkowych podatnika samochody demonstracyjne stanowią towary handlowe, które są sprzedawane przed upływem jednego roku.

W związku z powyższym Przedsiębiorca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów demonstracyjnych, tj. do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, niewprowadzonych do środków trwałych.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Przewidziany w art. 4 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011r. ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, zwanej dalej ustawą nowelizującą, zakaz odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów, nie dotyczy pojazdów samochodowych wymienionych enumeratywnie w pkt 1-6 ust. 2 art. 3 tej ustawy, a ponadto dotyczy sytuacji wskazanych w pkt 7 tegoż ustępu tzn. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych samochodów lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Jednocześnie organ podatkowy podkreślił, że użyte w przepisie art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy nowelizującej, sformułowanie „przedmiotem działalności podatnika” w zestawieniu z dalszą częścią zdania w brzmieniu „jest odprzedaż tych samochodów (pojazdów)” nie oznacza przedmiotu działalności w sensie generalnym, lecz w kontekście zadysponowania konkretnym samochodem w ściśle określony sposób. Mówiąc o przedmiocie działalności podatnika, przepis ten wiąże go jednocześnie z odprzedażą konkretnych samochodów poprzez użycie wyrazu „tych”, przy czym ich odprzedaż jest jedyną okolicznością wymienioną w tym przepisie, która uzasadnia jego zastosowanie.

Zatem sam fakt p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę