Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od kilku dni pracuję w nowej firmie i właśnie odkryłam, że od kilku lat stosowano organicznie (60% - 6 tys.) tylko do rat leasingowych samochodów osobowych. Tymczasem do każdego samochodu (a jest ich kilka) były i są wystawiane co miesiąc faktury za usługi dodatkowe (serwisowe, ubezp., itp), od których odliczano cały VAT. Oczywiście nie ma odrębnych umów na te usługi, a ponadto te dodatkowe usługi są bezpośrednio wymieniane w umowach leasingowych. W umowach podstawowych jest mowa o tym, że leasingobiorca będzie uiszczać opłaty z tyt. rat oraz za dodatkowe usługi serwisowe na podstawie wystawianych faktur oraz, że leasingodawca będzie ubezpieczał samochody.

ODPOWIEDŹ

Zasady odliczania podatku VAT z tytułu umów najmu, dzierżawy oraz leasingu samochodów osobowych do dnia 31 grudnia 2010 roku regulował art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), który został uchylony z dniem 1 stycznia 2011 roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku zastosowanie w tej kwestii ma art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2010 r.). Zgodnie z treścią tego przepisu, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Jak wynika z treści przytoczonego przepisu, ograniczenia w odliczeniu podatku VAT mają zastosowanie również do innych płatności przewidzianych w umowie. Jeżeli w umowie poza oddaniem samochodu w leasing przewidziano świadczenie dodatkowych usług, np. serwisowych, to mamy wówczas do czynienia z innymi płatnościami, które wynikają z tej samej umowy, a co za tym idzie podatek VAT od tych dodatkowych usług podlega również limitowi odliczenia. Identyczne stanowiska w tej kwestii zostały zaprezentowane przez Izbę Skarbową w Katowicach w piśmie IBPP1/443-430/08/PK...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę