Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE , ODPOWIEDZI

3 grudnia 2012

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości spółki z o.o.

232

Od stycznia 2011 roku do sierpnia 2012 roku byłem członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. We wrześniu rozpoczęła się kontrola w zakresie podatku od towarów i usług za styczeń, luty i marzec 2012 roku, która wykazała szereg nieprawidłowości, a w listopadzie zostały wydane decyzje. Spółka jest w bardzo złej kondycji finansowej, planowane jest zgłoszenie upadłości i prawdopodobnie nie będzie środków na zapłatę zaległości. Czy, pomimo tego, że nie jestem już członkiem zarządu i nie pracuję w tej spółce odpowiadam za zaległości spółki?

ODPOWIEDŹ

Tak, odpowiada Pan za wymienione zaległości spółki, chyba że spełni Pan którąś z ustawowych przesłanek uwalniających członka zarządu od odpowiedzialności.  

UZASADNIENIE

W Pana przypadku zastosowanie znajdzie art.116 §1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy,

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Odpowiedzialność podatkowa członka zarządu istnieje wówczas, gdy żaden z powyższych warunków nie został spełniony. Do przesłanki dotyczącej zgłoszenia we właściwym czasie wniosku o upadłość lub zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania układowego zastosowanie mają uregulowania zawarte w przepisach prawa upadłościowego i układowego tj. ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze. Najogólniej ujmując, przez upadłość rozumie się załamanie finansowe podmiotu gospodarczego, polegające na braku możliwości zaspokojenia wierzycieli. Zaprzestanie płacenia długów jest podstawową i powszechną przesłanką ogłoszenia upadłości.

Biorąc pod uwagę przytoczony powyższej przepis, a także:

• uregulowanie art.116 §2 ustawy Ordynacja podatkowa, które ogranicza odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zaległości podatkowych z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu oraz do zaległości wymienionych w art. 52 powstałych w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu,

• przepis art. 116 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, z którego wynika, że przepisy art.116 §1-3 ustawy stosuje się również do byłego członka zarządu,

należy stwierdzić, że odpowiada Pan za powstałe zaległości w zakresie VAT za styczeń-marzec 2012 roku, gdyż był Pan czło...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę