Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95) , ROZLICZENIA VAT

2 stycznia 2012

Odsetki od nieterminowego zwrotu VAT

164

Podatnikowi nie przysługują odsetki za zwłokę w przypadku przekroczenia przez urząd skarbowy 25-dniowego terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 13 września 2011 roku o sygnaturze I SA/Rz 436/11.

Stan faktyczny

Spółka złożyła w urzędzie skarbowym deklarację VAT-7 za grudzień 2010 roku, wykazując zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni wraz z dołączonym wnioskiem o przyspieszony zwrot podatku. Podczas kontroli podatkowej w zakresie zasadności zwrotu podatku Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził brak podstaw prawnych do dokonania zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia w podatku od towarów i usług za grudzień 2010 roku. Od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Spółka wniosła odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej, który podtrzymał stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego. Kwestionując decyzję Dyrektora Izby Skarbowej Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W treści skargi Spółka uzasadniła sposób ustalenia wartości przedmiotu zaskarżenia podając, że stanowi ją kwota będącą odsetkami za 35 dni od niezwróconego w terminie 25 dni podatku od towarów i usług.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W wydanym wyroku WSA w Rzeszowie uchylił decyzje wydane przez organy obu instancji, jednakże nie przyznał podatnikowi odsetek z tytułu nieterminowo otrzymanego zwrotu.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Administracyjny wskazał, że przepis art.87 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi podstawę ubiegania się o oprocentowanie niezwróconej w terminie różnicy podatku, nie odnosi się do art.87 ust.6 ustawy, regulującego przyspieszony 25-dniowy zwrot podatku. WSA w Rzeszowie podkreślił, że gdyby ustawodawca chciał regulację z ust. 7 zastosować również do przypadku przewidzianego w ust. 6, to musiałby wprost ująć to w ust. 7, poprzez wskazanie na termin o którym mowa w ust. 6.

Zdaniem Sądu Administracyjnego, pomimo braku prawa do uzyskania oprocentowania w przypadku naruszenia przez organ podatkowy 25-dniowego terminu zwrotu różnicy podatku, podatnik ma zapewnioną ochronę prawn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę