Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

8 czerwca 2022

Zwrot wpłaconego podatku wraz z odsetkami w związku z uchyleniem przez sąd decyzji podatkowej

0 131

Wygrałem sprawę w sądzie. Sprawa dotyczyła decyzji wydanej z tyt. podatku VAT za lata 2012-2013. Urząd ściągnął ten VAT z rachunku bankowego. Wyrok w sprawie jest prawomocny. Czy Urząd zwróci ściągnięty VAT wraz z odsetkami?

Odpowiedź

POLECAMY

W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia albo stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję albo stwierdzającego jej nieważność, nadpłata stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej albo decyzji, której nieważność stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki wraz z należnymi odsetkami od dnia wpłaty zobowiązania wynikającego z uchylonej decyzji do dnia zwrotu.

 

Uzasadnienie

Zasady rozliczania nadpłaty powstałej wskutek uchylenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego oraz tryb jej zwrotu przez organy podatkowe zostały szczegółowo uregulowane w przepisach rozdz. 9 (nadpłata) działu 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej, na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę (art. 72 § 2). Stosownie do art. 73 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej.

W art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej określone zostały zasady postępowania z nadpłatą przez organ podatkowy.

Na podstawie tego przepisu nadpłaty wraz z oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych na podstawie art. 53a oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie (art. 76a § 1 zdanie pierwsze).

Stosownie do art. 77 § 4 Ordynacji podatkowej w przypadku niewydania nowej decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia albo stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję albo stwierdzającego jej nieważność, nadpłata stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej albo decyzji, której nieważność stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki.

Zasady oprocentowania nadpłat określa art. 78 ustawy Ordynacja podatkowa. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, o czym mówi art. 78 § 1 Ordynacji podatkowej.

Przed dokonaniem zwrotu nadpłaty organ podatkowy zobligowany jest w pierwszej kolejności zastosować instytucję zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych i wydać w tej sprawie, na podstawie art. 76a Ordynacji podatkowej, postanowienie, na które służy zażalenie. W postanowieniu tym podaje się szczegółowe informacje w zakresie kwot nadpłaty i oprocentowania podlegają...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź