Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W lutym 2010 otrzymałam fakturę od kontrahenta z Unii na kwotę 60.000,00 EUR za zakup towaru. Na fakturze kontrahent zamieścił informację dotycząca płatności: 40 % płatne w 12 ratach po 2.000 EUR = 24.000,00 EUR, 60% płatne w 12 ratach po 3.000 EUR + 5% odsetki (1.800 EUR) = 37.800.00 EUR. Kwotę odsetek zapłaciliśmy 06.10.2011. W lutym 2010 wykazałam WNT w wysokości równowartości 60.000,00 EUR. Mam wątpliwość czy powinnam skorygować wartość tego nabycia o wartość odsetek? Jeśli tak, to czy korygować luty 2010 ? Czy wykazać WNT z tytułu tych odsetek w deklaracji za październik 2011 w miesiącu ich zapłaty?

ODPOWIEDŹ

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z transakcją WNT oraz z usługą finansową polegającą na rozłożeniu płatności na raty w zamian za odsetki. W związku z powyższym powstaje pytanie, czy odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak, to kiedy powstanie obowiązek podatkowy, w momencie zakupu towaru, czy może w terminie płatności odsetek ?

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Jak stanowi art. 20 ust. 5 UPTiU w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. W przypadku gdy przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Co do usług, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi (art.19 ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę