Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , NIERUCHOMOŚCI

1 lutego 2013

Odszkodowanie za działkę odebraną z mocy prawa a VAT

180

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. W drodze darowizny od męża nabyłam działkę. Działka nie jest składnikiem majątku firmy ani nie jest wykorzystywana do działalności gospodarczej. Część działki została mi odebrana wbrew mojej woli, z mocy prawa, na podstawie decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji drogi (na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) w związku lokalizacją drogi publicznej na terenie mojej działki. Czy przyznane w 2013 roku odszkodowanie za działkę odebraną z mocy prawa będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Nie, w opisanej przez Panią sytuacji przeniesienia prawa własności gruntu w zamian za odszkodowanie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art.7 ust.1 pkt 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Zgodnie z powyższym przepisem, przeniesienie prawa własności do gruntu na rzecz gminy, które następuje w wyniku nakazu organu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy jednak podkreślić, że nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art.7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega bowiem tylko czynność wykonana jest przez podmiot, który w związku z jej realizacją występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest bowiem spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie, że dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a także, że czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem działa jako podatnik podatku od towarów i usług. Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o VAT podatnikiem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Skoro ustaliliśmy już na wstępie, że sama czynność przeniesienia, w wyniku nakazu organu władzy publicznej, prawa własności gruntu na rzecz gminy w zamian za odszkodowanie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w celu ustalenia, czy jest Pani obowiązana do opodatkowania tej usługi musimy zatem rozstrzygnąć, czy dana czynność jest dokonana w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W zadanym pytaniu informuje Pani, że jest czynnym podatnikiem VAT, jednak odebrana część działki /wcześniej darowana przez męża/, w żaden sposób...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę