Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Informator Ministerstwa Finansów dotyczący opłaty skarbowej

Przedmioty opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

·  dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek

·  wydanie zaświadczenia na wniosek

·  wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wyłączenie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej, m.in.:

·  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

-   alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

-   świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

-   zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

-   nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

·  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Nie podlega także opłacie skarbowej:

·  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione

·  dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Stawki opłaty skarbowej

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku lub zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia i ciąży na wnioskodawcy. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopi powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie załatwiającym sprawy z zakresu administracji publicznej i ciąży solidarnie na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Zapłata opłaty skarbowej

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek, a także u inkasenta, o ile został ustanowiony.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę