Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

4 listopada 2012

Opodatkowanie aportu do spółki prawa handlowego

158

Gmina ma zamiar wnieść aportem do spółki z o.o. środki trwałe w postaci maszyn w zamian za udziały w spółce. Maszyny zostały nabyte w 2004 roku i Gmina odliczyła VAT z tytułu tego nabycia. Gmina podpisała akt notarialny w październiku, ale faktyczne wydanie maszyn nastąpi w styczniu 2013 roku. Czy wniesienie aportu będzie podlegało opodatkowaniu VAT? Jeżeli tak to kiedy powstanie obowiązek podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Tak, wniesienie aportu przez Gminę będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Moment powstania obowiązku podatkowego uzależniony jest od treści aktu notarialnego podpisanego w październiku 2012 roku.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art.7 ustawy o podatku od towarów i usług wniesienie aportu jest czynnością o charakterze odpłatnym. Z odpłatnością za dostawę towarów mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy dostawą a zapłatą istnieje bezpośredni związek przyczynowy, czyli wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tej dostawy. Odpłatność może następować w różnych formach. Niekoniecznie musi być dokonana w formie pieniężnej. Odpłatnością jest więc także np. udział kapitałowy wspólnika w spółce prawa handlowego.

Dokonując czynności wniesienia aportem środków trwałych Gmina występuje w charakterze podatnika VAT, gdyż, zgodnie z art. 12 ustawy o gospodarce komunalnej do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz o komercjalizacji i prywatyzacji. Zatem w zakresie tej czynności Gmina nie może korzystać z wyłączenia przewidzianego w art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 15 lutego 2010 roku nr ITPP2/443-1024/09/RS, w której powołując się na definicję podatnika VAT zawartą w art.15 ust.1 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług uznał, iż gmina, zarówno jako organ władzy publicznej jak i jednostka samorządu terytorialnego, w zakresie czynności o charakterze cywilnoprawnym, posiada status podatnika podatku od towarów i usług. W konsekwencji powyższego Dyrektor Izby Skarbowej orzekł, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego zalicza się do kategorii czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz, że gmina w odniesieniu do ww. dostawy (aportu) nie będzie mogła korzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowa czynność nie będzie również korzystała ze zwolnienia od podatku przewidzianego w § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 roku w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (obecnie § 13ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku).

W konsekwencji, wniesienie przez Gminę aportu do spółki kapitałowej i wiążące się z tym przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, spełnia przesłanki pozwalające uznać taką transakcję za dostawę towarów.

Podstawa opodatkowania aportu powinna być określona na podstawie art.29 ust.1 ustawy o VAT. Artykuł ten stanowi, że podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jeżeli cena nie została określona, zgodnie z art.29 ust.9 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku.

Zgodnie z ustawą o VAT dostawa towarów może być zwolniona z podatku bądź opodatkowana stawką podstawową lub obniżoną. W tym przypadku, ze względu na przysługujące Gminie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu maszyn, ich dostawa (aport) nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przysługującego towarom używanym (art.43 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT). Stawka opodatkowania (8% lub 23%) będzie uzależ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę