Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

2 stycznia 2012

Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Starostwo Powiatowe

175

Wykonywane przez Starostwo Powiatowe czynności polegające na wydawaniu praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz kart wędkarskich nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynności te powinny zostać udokumentowane rachunkiem, jeżeli usługobiorca wystąpi z takim żądaniem przed upływem 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP2/443-523/11-3/BM z 24 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Powiat, który jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej na podstawie Ustawy o samorządzie powiatowym. Swoje zadania wykonuje przy pomocy jednostki organizacyjnej - Starostwa Powiatowego.

W Starostwie są wykonywane niżej opisane czynności:

  • w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa czynności dotyczące wydawania praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych itp.

  • w Wydziale Ochrony Środowiska czynności dotyczące wydawania kart wędkarskich.

Za wyżej wymienione czynności pobierane są opłaty, które są zaliczane do usług w zakresie administracji publicznej i ujmowane są w rejestrze VAT jako opłaty ze stawką zwolnioną.

W związku z powyższym, Powiat zwrócił się do organu podatkowego z pytaniami:

  • Czy opłaty komunikacyjne i opłaty za kartę wędkarską pobierane przez Powiat są zwolnione od podatku od towarów i usług, czy też nie podlegają temu podatkowi i nie należy ich wykazywać w deklaracji VAT 7?

  • Jeżeli wymienione czynności nie podlegają VAT, czy istnieje możliwość wystawiania faktur VAT na żądanie zainteresowanego, czy z tytułu ww. opłat należy wystawiać rachunki zgodnie z art. 87 ust. 1 Ordynacji podatkowej?

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy wskazał, że opisane w zapytaniu czynności wykonywane są przez Starostwo w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Z przepisów wyżej wymienionych ustaw wynika, że wykonywane przez starostwo jako organ władzy publicznej czynności, polegające na wydawaniu praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, kart wędkarskich należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, które zostały nałożone stosownymi przepisami prawa.

Starosta, jako organ władzy publicznej, w zakresie w jakim realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, nałożone odrębnymi przepisami prawa, objęty jest regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wprawdzie art. 15 ust. 6 ustawy stanowi, że wspomniane organy są podatnikami w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, jednak w analizowanych przypadkach taka sytuacja nie występuje. Czynności, o których mowa, mają bowiem charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny, a ich wysokość jest ściśle określona w przepisach prawa.

W kontekście powyższych rozważań, Dyrektor Izby Skarbowej uznał, iż Starosta, działając jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę