Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

19 września 2012

Opodatkowanie i dokumentowanie czynności wykonywanych przez Wspólnotę

154

Wspólnota dokonując odsprzedaży „mediów” na rzecz właścicieli lokali dotyczących poszczególnych lokali użytkowych oraz wynajmując powierzchnie wspólne, a także ściany pod reklamę, działa w charakterze podatnika, tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług.

Natomiast uiszczane przez członków wspólnoty należności tytułem pokrycia kosztów związanych z nieruchomością wspólną oraz na fundusz remontowy nie są objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 10 sierpnia 2012 roku nr IPTPP2/443-429/12-6/KW.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się Wspólnota mieszkaniowa, w skład której wchodzą lokale użytkowe wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej. Właściciele lokali są zobowiązani uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z nieruchomością wspólną, na pokrycie których uiszczają zaliczki pokrywając bieżące opłaty na utrzymanie części wspólnych, fundusz remontowy oraz ponoszą wydatki związane z utrzymaniem własnych lokali (m.in. za wodę, ciepło, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych). Wspólnota mieszkaniowa występuje więc w dwóch rolach - realizacji wspólnego interesu właścicieli nabywając towary i usługi w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz nabywając towary i usługi na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali. W drugim przypadku jednak, ostatecznym konsumentem są poszczególni właściciele. Wspólnota mieszkaniowa działa tu jako nabywca i sprzedawca towarów i usług. Tu kwoty wpłacane przez właścicieli do Wspólnoty stanowią zapłatę za odsprzedawane towary i usługi. Te rozliczenia podlegają opodatkowaniu VAT. Powinny one być dokumentowane fakturami VAT. Ponadto Wspólnota uzyskuje pożytki z tytułu najmu pomieszczeń wspólnych oraz najmu powierzchni pod reklamę.

W związku z powyższym, Wspólnota zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie, iż nie będzie wystawiała faktur VAT z tytułu pokrycia kosztów związanych z nieruchomością wspólną oraz funduszu remontowego, jedynie najem części wspólnych i ścian pod reklamę oraz odsprzedaż mediów na potrzeby utrzymania lokali stanowić będą czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, w związku z czym Wspólnota będzie zobowiązana wystawić fakturę VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Wspólnota mieszkaniowa jest odrębnym od członków wspólnoty podmiotem praw i obowiązków, a tym samym działając w ramach przyznanej zdolności prawnej może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Jednostka, która powstała w oparciu o przepis art. 6 ww. ustawy o własności lokali, posiada określoną strukturę, w której skład wchodzą właściciele lokali, którzy są zobowiązani do określonych zachowań oraz czynności wynikających z tej ustawy.

Z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy o własności lokali wynika, że istnieją dwa rodzaje obowiązków członków wspólnoty mieszkaniowej:

  • związane z nieruchomością wspólną,

  • związane z odrębną własnością lokalu.

Natomiast art. 14 ww. ustawy wskazuje, że na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

  • wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

  • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,

  • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

  • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

  • wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Jak wynika z art. 15 ustawy o własności lokali, właściciele zobowiązani są do uczestnictwa w kosztach zarządu związanych z nieruchomością wspólną – na ich pokrycie uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat.

W przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną, Wspólnota będąc jednostką odrębną od właścicieli lokali nabywając towary i usługi dla celów nieruchomości wspólnej nie wykonuje żadnych czynności na rzecz właścicieli, ponieważ w takim wypadku działa w imieniu własnym i na własny rachunek. Działa wtedy jako podmiot stosunków zobowiązaniowych wynikających z zarządu nieruchomością wspólną, którego działanie j...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę