Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

5 października 2012

Opodatkowanie przekazania pojazdu do demontażu

164

Opłata pobierana przez Powiat od stacji demontażu za zlikwidowanie pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2012 roku IPTPP1/443-262/12-2/MS.

Sytuacja podatnika

Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zostały nałożone na Starostę dodatkowe zadania z zakresu usuwania pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingu. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu przez jego właściciela Starosta wszczyna po upływie 3-ch miesięcy od dnia usunięcia pojazdu postępowanie przez sądem o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu. Po wydaniu orzeczenia właścicielem pojazdu staje się Powiat. Pojazdy o niskiej wartości, w tym także niesprawne technicznie poddawane zostają utylizacji w stacjach demontażu, za które Powiat otrzymuje kwotę w wysokości 300 zł za pojazd. Opłata ta traktowana jest jako częściowy zwrot kosztów poniesionych przez Powiat w związku z holowaniem i przechowywaniem nieodebranego pojazdu na parkingu. Wysokość tej opłaty wynika z cennika ustalonego przez stację utylizacji pojazdów.

W związku z powyższym Starosta zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy kwota 300 zł pobierana od stacji demontażu za zlikwidowanie pojazdu niedopuszczonego do poruszania się w ruchu drogowym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z obowiązujących przepisów wynika, iż aby dana czynność była opodatkowana podatkiem od towarów i usług należy spełnić dwie przesłanki łącznie: po pierwsze – dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem działa jako podatnik VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę