Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

3 grudnia 2012

Opodatkowanie przekazania pracownikom kart uprawniających do korzystania z obiektów sportowych

136

Przekazanie pracownikom przez zakład pracy kart uprawniających do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 października 2012 roku, sygn. akt I FSK 1895/11.  

Sytuacja podatnika

Skarżącym w sprawie był podatnik, który zwrócił się z wnioskiem o udzielenie interpretacji w zakresie sposobu dokumentowania wpłat otrzymanych od pracowników tytułem zwrotu kosztów nabytych Kart Multisport. Wskazano, że strona jest spółką akcyjną z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Jest zarejestrowana jako podatnik VAT. Podatnik otrzymuje jedną fakturę VAT w miesiącu, która obejmuje koszt dostępu jego pracowników do programu. Na tej podstawie wystawiane są Karty Multisport. Spółka z tytułu zakupu kart, które przekazuje odpłatnie swoim pracownikom, nie odlicza VAT ani też nie uznaje poniesionych wydatków za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. Koszt ekonomiczny zakupu kart jest księgowany na przejściowym koncie. Karty nie są dostępne na rynku detalicznym i dlatego podatnik pośredniczy w ich nabyciu. Koszt uczestnictwa pokrywają pracownicy. Z tytułu pośredniczenia podatnik nie otrzymuje wynagrodzenia.

Zdaniem Spółki, poniesione koszty „w imieniu i na rzecz innej osoby” na podstawie wystawionej na nią faktury mogą być przeniesione na tę inną osobę za pomocą noty księgowej – zgodnie z art.79 lit.c) Dyrektywy 112/2006/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Podstawowym warunkiem skorzystania z dyspozycji cytowanego przepisu jest działanie danego podmiotu w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy. Nie ma znaczenia na kogo jest wystawiona faktura VAT. Istotne jest uregulowanie należności z faktury przez podmiot działający w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy. Należy przy tym uwzględnić kwotę zwrotu wydatków na tzw. koncie przejściowym.

Działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 lutego 2011 roku uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. W wyniku sporu sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który oddalił skargę Spółki na wydaną interpretację, wobec czego została wniesiona skarga kasacyjna.

Uzasadnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

W wydanym wyroku NSA uznał, że w pełni uprawnione jest stanowisko Sądu I instancji, że Spółka wystawiając faktury VAT z tytułu zakupu Karty Multisport działa we własnym imieniu, lecz na rzecz swoich pracowników, którzy nie mogli być bezpośrednimi nabywcami Karty Multisport. W sprawie bezsporne jest bowiem, że nie jest prowadzona detaliczna sprzedaż tych kart. Spółka nie mogła nabywać tych kart w imieniu pracowników. Dopiero po ich nabyciu we własnym imieniu następowała ich dalsza odsprzedaż na rzecz pracowników, co nie pozwala zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że kwoty otrzymane przez nią od swoich pracowników z tytułu udostępnienia Kart Multisport należy uznać za zwrot wydatków w rozumieniu art.79 lit.c) Dyrektywy 112/2006/WE. Jest to bowiem zapłata...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę