Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

1 lutego 2013

Opodatkowanie przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej przez Gminę

180

Czynność przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej przez Gminę w ramach odszkodowania za przejęty grunt podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%, a podstawą opodatkowania jest kwota odszkodowania pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2013 roku nr IPTPP1/443-782/12-4/RG.  

Sytuacja podatnika

W dniu 21 września 2012 r. do Referatu Budżetu i Finansów wpłynęła decyzja wydana dnia 15 marca 2012 r. przez Starostę, w której ustalił odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną położoną w Gminie, w obrębie Miasta (oznaczoną w ewidencji gruntów jako grunty orne). Nieruchomość ta została wywłaszczona na rzecz Gminy decyzją Starosty z dnia 2 września 2009 roku nr, zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg: gminnej - włączenie, która stała się ostateczna z dniem 30 października 2009 r.

Dotychczasowym właścicielom nieruchomości tj. „……” Sp. z o.o. Starosta ustalił w ramach odszkodowania decyzją z dnia 15 marca 2012 roku działkę zamienną za dopłatą stanowiącą własność Gminy położoną w obrębie Miasta oznaczoną w ewidencji gruntów jako grunty orne i zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego leży w jednostce planistycznej „P” z przeznaczeniem podstawowym gruntów pod zabudowę przemysłową z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi o wartości 27.060,00 zł.

Na przeprowadzonej rozprawie administracyjnej przedstawiciel Gminy, oraz przedstawiciel Sp. z o.o. uzgodnili, iż za wywłaszczoną działkę na rzecz Sp. z o.o. zostanie przyznana przez Gminę działka zamienna. Jednakże biorąc pod uwagę, iż nieruchomość zamienna posiada większą powierzchnię, stąd też Sp. z o.o. zobowiązała się do dopłaty kwoty 8.580,00 zł.

W związku z powyższym zadano pytanie czy w przedstawionym stanie faktycznym przyznanie prawa własności do nieruchomości zamiennej w ramach ustalonego odszkodowania z dopłatą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy Gmina za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powinna wystawić fakturę na Sp. z o.o. na całość świadczenia od Sp. z o.o. na rzecz Gminy, tj. wartość nieruchomości 27.060,00 (świadczenie rzeczowe) plus świadczenie pieniężne w formie dopłaty 8.580,00 zł, ogółem 35.640,00 zł brutto, w tym podatek od towarów i usług ...

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor zgodził się ze stanowiskiem Gminy, iż powinna wystawić fakturę na całość świadczenia od Sp. z o.o. ponieważ wartość świadczenia na rzecz Gminy stanowi dostawę towarów w części rzeczowej i w części pieniężnej, podając m.in. następującą argumentację:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów (nieruchomości) w zamian za odszkodowanie jest objęte podatkiem od towarów i usług (a więc także wówczas, gdy nie jest ono następstwem decyzji właściciela, lecz wynika z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy samego prawa).

W sytuacji przedstawionej we wniosku uznać należy, że ma miejsce dostawa towarów (gruntu) w zamian za odszkodowanie. W tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną – objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Z przytoczonych przepisów nie wynika jednak, że odpłatność za czynność dostawy towarów lub świadczenia usług musi mieć postać pieniężną. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową - zapłatą może być inny towar lub usługa, albo mieszaną - zapłata w części pieniężna, a w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę