Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , OCHRONA ZDROWIA

2 lipca 2012

Opodatkowanie refundacji leków przez NFZ

0 590

Nasz punkt apteczny przekształcamy w aptekę i podpisujemy umowę z NFZ o refundację leków. Jak należy ewidencjonować taką sprzedaż na kasie – całą wartość sprzedawanych leków w momencie sprzedaży czy tylko należność otrzymaną od klienta? Czy refundacja podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Tak, refundacja podlega opodatkowaniu VAT. W kasie rejestrującej powinniście Państwo zaewidencjonować jedynie należność otrzymaną od klienta.

UZASADNIENIE

W przedstawionej przez Państwa sytuacji zastosowanie znajdzie art. 29 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż podstawą opodatkowania VAT jest obrót. Natomiast przez obrót należy rozumieć kwotę należną z tytułu sprzedaży pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Kwota należna z tytułu sprzedaży obejmuje całą wartość świadczenia od nabywcy. Obrót ten należy zwiększyć o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę dostarczonych towarów lub usług, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Obrotem w Państwa aptece jest cała kwota należna otrzymana za sprzedane leki i wyroby medyczne, tj. kwota, którą płaci klient w momencie zakupu oraz kwota otrzymana tytułem refundacji leków i wyrobów medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia, pomniejszone o wartość należnego podatku. W celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT, w miesiącu dokonania sprzedaży powinni Państwo pomniejszyć obrót o kwotę należnej, lecz jeszcze nieotrzymanej refundacji w oparciu o posiadane dokumenty, z których wynika jaka jest łączna wartość sprzedaży, jaka jest wartość kwoty należnej od klienta oraz jaka jest wartość refundacji.

Istotne jest również określenie przez Państwa właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 19 ust 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. W stosunku do otrzymanych dotacji, subwencji lub innych dopłat ustanowiony został szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 19 ust. 21 ustawy obowiązek ten powstaje z chwilą uznania Państwa rachunku bankowego (w przypadku uznania rachunku bankowego zaliczką na poczet dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części).

Obowiązek podatkowy od poszczególnych części uzyskanego przez Państwa obrotu, powstanie u Państwa w różnych terminach:

• z chwilą wydania towaru – w części obejmującej kwoty zapłacone bezpośrednio przez nabywcę,

• z chwilą uznania rachunku bankowego – w części objętej refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Proszę pamiętać, że otrzymaną przez Państwa refundację należy udokumentować fakturą wewnętrzną oraz zaewidencjonować w rejestrze sprzedaży w miesiącu, w którym następuje wpływ na Państwa rachunek bankowy opodatkowując wg stawki podatku VAT właściwej dla danej transakcji (metodą tzw. rachunku “w stu”, gdyż w kwocie refundacji zawarty jest podatek VAT).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w opinii organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 września 2008 roku nr IBPP3/443-459/08/PK stwierdził, że “obowiązek podatkowy w podatku VAT przy sprzedaży leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia powstaje dwue...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź