Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , AKTUALNOŚCI , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

15 marca 2019

Opodatkowanie sprzedaży licytacyjnej nieruchomości w sprawie egzekucyjnej

187

Dostawa nieruchomości należącej do Dłużnika, w drodze postępowania egzekucyjnego nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż stanowi ona majątek prywatny, a Dłużnik nie wykorzystywał tej nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawa ta nie będzie objęta przepisami tej ustawy.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 12 lutego 2019 roku, nr 0114-KDIP1-1.4012.788.2018.2.AM.

Sytuacja Podatnika

W Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przeciwko Dłużnikowi z nieruchomości niezabudowanej - działki, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. W toku postępowania egzekucyjnego ustalono, że Dłużnik nie był i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Działka ta została nabyta przez Dłużnika w drodze darowizny. Po nabyciu ww. działki Dłużnik wykorzystywał ją pod uprawy rolne. Dla działki tej nie zawierano umów najmu, dzierżawy lub innych umów odpłatnych o podobnym charakterze.

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Jednak nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art.7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle zapisów art.15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. A działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę