Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

3 października 2012

Opodatkowanie sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej

192

Sprzedaż posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej, finansowanych przez MOPS (GOPS) oraz Dom Dziecka, na rzecz własnych uczniów oraz uczniów innych szkół, podlega zwolnieniu, natomiast usługi gastronomiczne świadczone na rzecz Starostwa Powiatowego podlegają opodatkowaniu według 8% stawki VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-404/12-6/AW z dnia 03.08.2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe. Prowadzi działalność edukacyjną i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła prowadzi internat, w którym funkcjonuje stołówka szkolna. Stołówka i internat są integralną częścią szkoły. Wszystkie usługi wykonywane są w ramach jednego podmiotu gospodarczego, posiadającego ten sam NIP. Stołówka szkolna prowadzona jest przez personel szkoły.

Ze stołówki internatu korzystają:

  • całodzienne wyżywienie: wychowankowie internatu (będący uczniami szkoły lub nie),

  • obiady: uczniowie szkoły, nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły, emeryci - byli pracownicy szkoły, członkowie rodzin pracowników, osoby obce, uczniowie innych szkół (w których także są stołówki); jest to więc stołówka ogólnodostępna.

Oprócz korzystania ze stołówki w internacie (osobny budynek), dowożone są stamtąd obiady do głównej siedziby szkoły dla ww. osób. W zależności od możliwości organizacyjnych szkoła przygotowuje i wydaje posiłki na zamówienia (w internacie i w szkole). Uczniowie za posiłki płacą sami, w przypadku przyznanego dofinansowania - koszty pokrywa MOPS/GOPS lub klub sportowy. MOPS (GOPS) jest jednostką budżetową. Finansuje posiłki na podstawie imiennych decyzji wystawianych rodzicom ucznia lub na podstawie przekazanej szkole zbiorczej decyzji z danego Ośrodka. Szkoła nie ma podpisanych umów czy też porozumień z MOPS (GOPS) odnośnie finansowania posiłków dla uczniów.

Dom Dziecka, który jest jednostką budżetową, wykupuje obiady w stołówce internatu dla kilku swoich wychowanków, z których część jest uczniami Wnioskodawcy, a część uczęszcza do innych szkół. Działalność Domu Dziecka nie podlega ustawie „o systemie oświaty”. Szkoła nie ma podpisanej żadnej umowy z placówką.

Wnioskodawca świadczy również usługi gastronomiczne na rzecz Starostwa na podstawie otrzymanych zamówień (w ramach zajęć praktycznych uczniów klas gastronomicznych, przygotowuje posiłki dla uczestników konferencji, narad i innych uroczystości organizowanych przez Starostwo).

W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem, jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować:

  • posiłki finansowane przez MOPS (GOPS) dla własnych uczniów oraz uczniów z innych szkół,

  • posiłki finansowane przez Dom Dziecka (podlega pod Starostwo Powiatowe) dla własnych uczniów oraz uczniów z innych szkół,

  • świadczenie usług gastronomicznych na rzecz Starostwa Powiatowego w ramach zamówień.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy wskazał, iż zgodnie § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy:

  • jednostkami budżetowymi,

  • samorządowymi zakładami budżetowymi,

  • jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załączn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę