Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

30 marca 2011

Opodatkowanie świadczeń przyznanych pracownikom na podnoszenie kwalifi kacji zawodowych

172

Przychód pracownika z opłacanych przez pracodawcę kursów językowych, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, jeżeli posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne w pracy.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2011 roku (nr IPPB4/415-826/10-4/JK).

Sytuacja Podatnika

Działalność gospodarcza Podatnika wiąże się z koniecznością utrzymywania stałych kontaktów handlowych z podmiotami mającymi siedzibę poza terytorium RP, uczestniczenia w międzynarodowych targach handlowych. Dwóch, z trzech członków Zarządu Spółki nie jest obywatelami polskimi i nie włada językiem polskim. Uwzględniając powyższe, pracownicy Wnioskodawcy są zobowiązani do stałego podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych poprzez systematyczne szkolenia w zakresie posługiwania się językiem angielskim, który jest językiem uniwersalnym w zakresie kontaktów z klientami zagranicznymi oraz francuskim i rosyjskim niezbędnym do utrzymania kontaktów handlowych oraz z innymi pracownikami grupy kapitałowej, członkami Zarządu Spółki. Wnioskodawca posiada podpisaną umowę z podmiotem obcym, który w wyznaczonym przez siebie miejscu, będzie dokonywał okresowych szkoleń pracowników w zakresie doskonalenia umiejętności posługiwania się językami obcymi. Szkolenia będą odbywać się poza godzinami pracy pracowników zatrudnionych w działach: handlu, finansów, kontroli jakości itp., to jest dla wszystkich tych, którzy w ramach swych obowiązków stykają się z obiektywną koniecznością posługiwania się językami obcymi. Spółka nie zawierała z pracownikami umów dotyczących wyrażenia zgody na udział pracowników w kursie językowym. Dodać należy, iż Spółka zobowiązuje wyżej wymienionych pracowników do uczestniczenia w szkoleniach na podstawie indywidualnych skierowań, wydawanym praco...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę