Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , OŚWIATA I KULTURA , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Opodatkowanie usług rekrutacji studentów świadczonych przez zagraniczny podmiot

219

Usługa rekrutacji studentów, świadczona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terytorium Stanów Zjednoczonych, w sytuacji, gdy wykonywana jest na podstawie umowy z polską uczelnią, jest usługą świadczoną na rzecz uczelni, a nie na rzecz studentów. Miejscem świadczenia tej usługi jest Polska, a usługa nie może korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

 Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 stycznia 2012 roku numer IPTPP2/443-697/11-4/AW.

Sytuacja podatnika

Uniwersytet, będący podatnikiem podatku od towarów i usług, zawarł umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych (dalej Wykonawca). Celem umowy było uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron w zakresie kształcenia studentów zagranicznych w języku angielskim na kierunku lekarskim, określenia zakresu terytorialnego rekrutowanych studentów i związanym z tym przekazaniem wyłączności na prowadzenie działalności rekrutacyjnej na tych terytoriach. Zgodnie z postanowieniami szczegółowymi Uczelnia zobowiązała się kształcić studentów anglojęzycznych na kierunku lekarskim według sześcioletniego programu obowiązującego w Unii Europejskiej z uwzględnieniem rozszerzeń programowych niezbędnych do zdania egzaminów lekarskich obowiązujących w USA.

Uczelnia pobiera opłaty czesnego przez cały sześcioletni okres trwania nauki od studentów wszystkich lat wliczając w to zakwalifikowanych kandydatów na pierwszy rok studiów. Wykonawcy przysługuje prowizja za każdego zrekrutowanego studenta. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Na fakturach wystawionych przez Wykonawcę jako płatnik i nabywca wskazany jest Uniwersytet. W związku z powyższym, Uniwersytet zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie odpowiedzi na pytania:

• Czy czynności wykonywane przez podmiot zagraniczny należy oceniać jako usługę świadczoną na rzecz Uniwersytetu, czy też jako usługę świadczoną na rzecz studenta wspólnie z Uniwersytetem?

• Jeżeli te czynności należy ocenić jako usługę świadczoną na rzecz Uczelni, to czy miejscem jej świadczenia jest terytorium kraju?

• W przypadku uznania, że czynności podejmowane w ramach tej umowy są usługami świadczonymi na rzecz Wnioskodawcy, a miejscem jej świadczenia jest terytorium kraju, jaka stawka podatku VAT winna zostać zastosowana?

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Warunkiem uznania danego świadczenia za odpłatne świadczenie usług jest to, żeby istniał stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę