Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

4 listopada 2012

Opodatkowanie usług sprzątania w hotelu w Niemczech

153

Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce i jestem zwolniona podmiotowo od VAT. Od listopada, w ramach działalności gospodarczej, zacznę świadczyć usługi sprzątania w hotelu w Niemczech. Czy muszę zarejestrować się jako czynny podatnik VAT? Czy potrzebuję numeru VAT-UE? W jaki sposób powinnam dokumentować wykonywane usługi?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Usługi sprzątania hotelu należy traktować jako usługi związane z nieruchomościami, a co za tym idzie miejscem ich świadczenia i opodatkowania jest terytorium kraju w którym położony jest hotel. W Pani przypadku miejscem świadczonych usług będzie terytorium Niemiec. Z treści pytania wiadomo, że nabywcą usług sprzątania będzie niemiecki podatnik VAT i to na nim będzie ciążył obowiązek rozliczenia podatku VAT od tych usług na zasadzie reverse charge.

Podmioty zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie VAT, wówczas to naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT zwolnionego” (art.96 ust.3 i 4 UPTiU).

W przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, o których mowa w art. 28e UPTiU, podatnik nie ma obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT-UE. Obowiązek taki występuje tylko wówczas, gdy miejsce świadczenia usług określane jest na podstawie art.28b UPTiU.

Sposób dokumentowania usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium innego państwa członkowskiego lub terytorium kraju trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z zapisami §26 rozporządzenia usługi, które nie podlegają opodatkowaniu w kraju należy dokumentować uproszczonymi fakturami VAT, które nie zawierają stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Dodatkowo faktury te powinny zawierać:

  • adnotację, że podatek rozlicza nabywca, lub

  • wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub

  • oznaczenie „odwrotne obciążenie” („reverse charge”). W tym miejscu należy zaznaczyć, że prawo do wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych od podatku budzi pewne kontrowersje.

Z treści art.106 ust.2 UPTiU wynika, że fakturami należy dokumentować transakcje polegające na dostawie towarów lub świadczeniu usług, dokonywane przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę