Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

7 listopada 2012

Opodatkowanie usług transportu pasażerów w kraju i za granicą

183

Spółka, która posiada dokumenty potwierdzające wykonanie usługi transportu międzynarodowego, będzie mogła zastosować do całości świadczonej usługi stawkę podatku 0%, natomiast usługi krajowe będą opodatkowane stawką podatku 8%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 lipca 2012 roku nr IBPP4/443-183/12/PK.

Sytuacja podatnika

Spółka świadczy w zakresie swojej działalności gospodarczej usługę polegającą na odbyciu przez klientów rejsu morskiego, który odbywa się na jachcie żaglowym zarówno po wodach przybrzeżnych, jak i pełnomorskich pomiędzy dwoma różnymi portami: zaokrętowania i wyokrętowania, choć może zdarzyć się, że rejs rozpocznie i zakończy się w tym samym porcie. Trasa rejsu jest określona szczegółowo w umowie z klientem, przez podanie w szczególności portu zaokrętowania i portu wyokrętowania. Klient nabywa od Spółki wyłącznie jedną usługę, w ramach której Spółka zobowiązuje się do jednego świadczenia polegającego na przewozie drogą morską pasażerów między portami określonymi w umowie. Istotą usługi jest więc czynność przemieszczania się, tj. podróżowania morskim środkiem transportu.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie, iż powyższe usługi, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 50.10.12.0 - „Transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi”, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według stawki 8%, a w przypadku transportu międzynarodowego według stawki 0%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że przedmiotowa usługa będzie opodatkowana na zasadach określonych w ww. art. 28f ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wynika z art. 28f ust. 1 ww. ustawy, miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem w wysokości 8% podlegają usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 179, tj. Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu” – PKWiU 50.10.1. Zatem powyższe usługi, świadczone na terytorium Polski będą opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%.

Natomiast usługi transportu międzynarodowego, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, będą opodatkowane stawką podatku w wysokości 0%.

Przez usługi transportu międzynarodowego, zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę