Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , ROZLICZENIA VAT

12 grudnia 2018

Opodatkowanie VAT czynności wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki

0 647

Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki, będącej spółką osobową, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15 listopada 2018 roku nr 0112-KDIL1-1.4012.677.2018.2.PS

POLECAMY

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność w zakresie wsparcia zarządu i dostaw do przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności jest handel meblami ogrodowymi, przeznaczonymi przede wszystkim dla gastronomii i hotelarstwa.

Przedsiębiorca, z którym współpracuje Wnioskodawca planuje przekształcenie swojej dotychczasowej działalności gospodarczej, poprzez utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, do której wniesie wkład niepieniężny w formie aportu, tj. przedsiębiorstwo Przedsiębiorcy, z wyłączeniem nieruchomości. Wspólnikami Spółki, jako komandytariusze, będą Przedsiębiorca, Wnioskodawca oraz osoba trzecia. Komplementariuszem Spółki będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami będą wszyscy ww. komandytariusze. Wnioskodawca wniesie do Spółki wkład pieniężny. Podobnie też trzeci komandytariusz oraz komplementariusz.

Czy wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki, będącej spółką osobową, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Stanowisko Dyrektora

Zdaniem Wnioskodawcy, podzielonym przez Dyrektora, wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki, będącej spółką osobową, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, tak jak Spółka, do której Wnioskodawca wnosi wkład pieniężny. Mimo tego, wniesienie wkładu do Spółki nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług, stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wniesienie wkładu do spółki osobowej, co ma mieć miejsce w zdarzeniu przyszłym nie spełnia definicji dostawy towarów, ustanowionej przepisem art. 7 ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług. Sama istota czynności wniesienia wkładu pieniężnego w odniesieniu do przepisu art. 7 ust. 1-3 VAT powoduje, że dalsze rozważania na ten temat są bezcelowe.

Podobnie też wniesienie wkładu pieniężnego do spółki osobowej nie spełnia definicji świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 VAT. Jak wskazuje się w doktrynie „przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy - chodzi zatem wyłącznie o odpłatne świadczenie usług - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (w rozumieniu ustawy)” (cyt. za A. Bartosiewicz, Komentarz do art. 8 ustawy o VAT, LEX 2018). W kwestii odpłatności świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 VAT oraz rozumienia tego pojęcia na gruncie uVAT, Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dn. 16 lipca 2014 r. (znak: IBPP2/443-380/14/KO) powołał się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazując, że „w wyroku 102/86 „czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje be...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź