Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

23 lipca 2012

Opodatkowanie VAT dotacji na pokrycie kosztów działalności

190

Dotacja otrzymana na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego programu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym nie podlega opodatkowaniu VAT.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2012 roku nr IPPP3/443-44/12-2/MPe.

 

Sytuacja podatnika

Spółka (S.A.) prowadzi działalność edukacyjną na terytorium całego kraju i jest organizatorem otwartych projektów szkoleniowych, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spółka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu do realizacji do 30.06.2013 roku, w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.714.805 zł i stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie to przyznane zostało w formie płatności ze środków europejskich oraz w formie dotacji celowej z budżetu krajowego. Wypłacane jest w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie. Dofinansowanie to jest przeznaczone na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez organizatora projektu w związku z jego realizacją. Są to wydatki kwalifikowalne w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonych na stronie Internetowej Instytucji Wdrażającej. Działania podejmowane w projekcie obejmują w szczególności realizację ścieżek szkoleniowych, wdrażanie modelu intermentoringu oraz zarządzanie projektem. Projekt nie przewiduje wkładu własnego. W kwestii podatku VAT umowa o dofinansowanie wskazuje, iż wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, w którym Spółka S.A. oświadczyła, iż realizując Projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu. Jednocześnie Spółka S.A. zobowiązała się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Spółkę S.A.

W związku z powyższym Spółka zadała pytanie czy w wymienionym stanie faktycznym, kwota dofinansowania (dotacja) stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT ... Jeśli tak, to wg jakiej stawki ...

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

(…) Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę