Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO , OBOWIĄZEK PODATKOWY (art. 19-21) , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

30 stycznia 2012

Opodatkowanie VAT wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem

221

Otrzymana przez Gminę kwota odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, w sytuacji gdy jest jedyną kwotą należną Gminie z tego tytułu, powinna być uznana za kwotę brutto, zawierającą podatek od towarów i usług. Momentem dokonania dostawy towaru jest dzień, w którym uprawomocniła się decyzją ustalająca odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o sygnaturze I SA/Gl 594/11 z 22 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Decyzją administracyjną Wojewoda ustalił na rzecz Gminy odszkodowanie za nieruchomości objęte lokalizacją rozbudowy węzła w ciągu autostrady wraz z budową dróg dojazdowych, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa. Podstawą określenia wysokości odszkodowania był operat szacunkowy opracowany na podstawie cen netto. Przyznana kwota odszkodowania nie została powiększona o podatek od towarów i usług. Kwota odszkodowania jest jedyną kwotą należną Wnioskodawcy za wywłaszczoną nieruchomość. Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie jest opodatkowane podatkiem VAT.

W związku z powyższym, Gmina zwróciła się do Ministra Finansów z zapytaniami:

• Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT; czy jest to kwota odszkodowania ustalona w decyzji administracyjnej, do której należy doliczyć podatek VAT czy też podstawą opodatkowania jest kwota odszkodowania pomniejszona o podatek VAT?

• Czy fakturę należy wystawić w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. po otrzymaniu całości lub części odszkodowania?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W wydanym wyroku Sąd Administracyjny zgodził się ze stanowiskiem działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej, zgodnie z którym jeśli Gmina za wywłaszczoną nieruchomość otrzyma wyłącznie kwotę odszkodowania i będzie to jedyna kwota należna Gminie za oddane z mocy prawa Skarbowi Państwa grunty, to należy uznać, że jest to kwota należna z tytułu sprzedaży, czyli kwota obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy. Kwotę tę dla wyliczenia obrotu (podstawy opodatkowania) należy traktować jako kwotę brutto zawierającą podatek VAT, dla którego wyliczenia należy zastosować metodę „w stu”. Sąd Administracyjny zgodził się również ze stanowiskiem organu podatkowego, zgodnie z którym za moment dokonania dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy przyjąć dzień, w którym uprawomocniła się decyzja ustalająca odszkodowanie za wywłasz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę