Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

2 lipca 2012

Opodatkowanie wydawnictwa utworzonego przez uczelnie

181

Rozliczenia między uczelniami z tytułu prowadzenia utworzonej na podstawie porozumienia jednostki wspólnej – wydawnictwa – nie muszą podlegać opodatkowaniu VAT.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 562/11 z 29 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Trzy uczelnie zawarły umowę o utworzenie Wydawnictwa, będącego jednostką wspólną, której zadaniem było wspólne wydawanie publikacji przez zainteresowane uczelnie. Podstawą utworzenia jednostki wspólnej był art.31 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym. Istotą jednostki wspólnej była realizacja wspólnego celu związanego z działalnością statutową uczelni przy solidarnej odpowiedzialności uczelni tworzącej taką jednostkę. W pozostałym zakresie uczelnie były zupełnie niezależne. Do takiej jednostki wspólnej nie stosuje się przepisów o spółce cywilnej ani też o spółkach handlowych.

Warunki lokalowe do funkcjonowania jednostki wspólnej miała zapewnić jedna z uczelni, a pracowników do wydawnictwa delegowała każda z uczelni w ilości wskazanej w porozumieniu. Na czele Wydawnictwa stał Dyrektor powołany przez Rektora jednej z uczelni za zgodą Rektorów pozostałych uczelni. Wydawnictwo miało zajmować się całym procesem wydawniczym oraz dystrybucją i sprzedażą wydanych publikacji, przy czym obsługę administracyjną i finansową miała sprawować skarżąca uczelnia, która również nabywała towary i usługi na potrzeby Wydawnictwa oraz fakturowała sprzedaż publikacji. Wszystkie koszty działalności Wydawnictwa, w tym również delegowanego personelu miały ponosić uczelnie w proporcjach ustalonych w umowie. Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży wydanych publikacji w pierwszej kolejności miały być zaliczane są na poczet kosztów funkcjonowania Wydawnictwa. W przypadku osiągnięcia przez Wydawnictwo zysku miał on być dzielony w takich samych proporcjach, w jakich uczelnie pokrywały koszty funkcjonowania wydawnictwa.

Rozliczenie kosztów, ewentualnie zysków miało następować jednorazowo po zakończeniu każdego roku kalendarzowego na podstawie noty księgowej. Działalność Wydawnictwa określało jedynie porozumienie zawarte przez powołujące je uczelnie. Nie istniał żaden inny dokument, który by określał aspekty organizacyjne, finansowe i funkcjonowanie wydawnictwa. Wydawnictwo nie dysponowało własnym majątkiem (środkami trwałymi, wyposażeniem). Działalność wydawnictwa miała charakter ciągły, ponieważ stanowiła jedno z podstawowych zadań szkół wyższych.

Sprzedaż publikacji wydanych przez Wydawnictwo była dokonywana przez skarżącą uczelnię, a na fakturach nie pojawiały się dane pozostałych dwóch uczelni, które powołały Wydawnictwo. W konsekwencji sprzedaż ta znajdowała odzwierciedlenie w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług składanej przez skarżącą uczelnię. Ponieważ całą obsługę organizacyjną i finansową zapewniała Wydawnictwu skarżąca uczelnia, to w sprawach związanych z działalnością wydawniczą osobą uprawnioną do reprezentacji był jej Rektor, który działał przy tym w imieniu i na rachunek skarżącej uczelni, z wyjątkiem sytuacji, gdy z twórcami zawierane były umowy o przeniesienie praw autorskich do poszczególnych publikacji lub umowy licencyjne dające uczelniom prawo wydawania poszczególnych książek; w takim przypadku Rektor skarżącej uczelni działał w imieniu i na rachunek wszystkich trzech uczelni, które powołały Wydawnictwo.

W związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym skarżąca uczelnia zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej z pytaniami:

1. Czy Wydawnictwo będzie odrębnym od tworzącej go uczelni podatnikiem podatku od towarów i usług;

2. Czy współpracę pomiędzy uczelniami w ramach Wydawnictwa (wzajemne rozliczenia z tytułu finansowania działalności lub podziałów zysku) można zakwalifikować jako czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;

3. Czy prawidłowe jest dokumentowanie dla celów podatkowych notą księgową rozliczeń pomiędzy stronami umowy.

W wydanej interpreta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę