Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , NIERUCHOMOŚCI

4 listopada 2012

Opodatkowanie zbycia praw wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

176

Spółka z o.o., będąca podatnikiem VAT zawarła z deweloperem korzystną umowę przedwstępną na zakup sześciu lokali mieszkalnych z zamiarem odpłatnego zbycia praw wynikających z umowy. Wpłaciliśmy zaliczkę w wysokości 20% wartości nieruchomości i odliczyliśmy VAT z faktury dokumentującej opłacenie zaliczki. W tym roku chcielibyśmy w drodze umowy cesji zbyć prawo do nabycia jednego z lokali za kwotę stanowiącą równowartość opłaconej zaliczki powiększoną o 10% marżę zysku. Czy zbycie praw z umowy przedwstępnej jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, a jeśli tak, to jaką stawkę powinniśmy zastosować ?

ODPOWIEDŹ

Zbycie praw z umowy przedwstępnej za wynagrodzeniem jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, natomiast stawka podatkowa dla tej czynności powinna być taka sama jak będzie miała miejsce przy przeniesieniu prawa własności nieruchomości. W Państwa przypadku, jeżeli powierzchnia użytkowa lokali nie przekracza 150 m2, cesja praw z umowy przedwstępnej powinna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 8%, czyli taką jak jest opodatkowana sprzedaż lokali mieszkalnych przez dewelopera.

UZASADNIENIE

Transakcje zbycia praw z umowy przedwstępnej dosyć często występują w obrocie gospodarczym i niejednokrotnie są tematem sporów z fiskusem w zakresie opodatkowania tych transakcji podatkiem od towarów i usług. Stanowisko urzędów skarbowych zmieniało się często w wyniku zapadłych wyroków sądowych. Jeszcze do niedawna uważano, że cesja praw z umowy przedwstępnej jest usługą, a takie stanowisko zostało utrwalone wśród organów podatkowych w wyniku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 roku o sygnaturze III SA/Wa 154/09.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zbycie przez podatnika za wynagrodzeniem praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej należy traktować jako odpłatne świadczenie usług. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w licznym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, z którego wynika, że każda czynność wykonywana przez podatnika za wynagrodzeniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli nie jest dostawą towarów, jest traktowana jako odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT, jeżeli szczególny przepis nie stanowi inaczej.

Nie zawsze taki sam pogląd prezentowały nasze organy podatkowe i zdarzało się, że kwestionowały opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności zbycia praw z umowy przedwstę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę