Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

5 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja E - Dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi związane z ich rekultywacją

238

Sekcja ta obejmuje:

 • wodę w postaci naturalnej,

 • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

 • handel wodą za pośrednictwem sieci wodociągowej,

 • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

 • osady ze ścieków kanalizacyjnych,

 • odpady,

 • usługi związane ze zbieraniem odpadów,

 • usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów,

 • usługi związane ze składowaniem odpadów,

 • usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,

 • usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych,

 • surowce wtórne,

 • usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych, wód powierzchniowych, powietrza, odkażaniem budynków, zakładów i terenów przemysłowych i inne usługi związane z rekultywacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej odpadów, włączając gromadzenie, segregowanie, pakowanie, itp. bez procesu przemysłowego, sklasyfikowanej w 46.77.10.0,

 • doradztwa w sprawach środowiska naturalnego, sklasyfikowanego w 74.90.13.0.

Uwagi dodatkowe:

 • sekcja ta obejmuje także transport, jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 36

WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM

I DOSTARCZANIEM WODY

36.0

WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM

I DOSTARCZANIEM WODY

36.00

WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM

I DOSTARCZANIEM WODY

36.00.1

Woda w postaci naturalnej

36.00.11

Woda w postaci naturalnej zdatna do picia

36.00.11.0

Woda w postaci naturalnej zdatna do picia

-

36.00.12

Woda w postaci naturalnej niezdatna do picia

36.00.12.0

Woda w postaci naturalnej niezdatna do picia

-

36.00.2

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.20

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.20.0

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.3

Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.30

Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.30.0

Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

Dział 37

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH

37.0

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH

37.00

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH

37.00.1

Usługi związane ze ściekami

37.00.11

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

37.00.11.0

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

37.00.12

Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych

37.00.12.0

Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych

37.00.2

Osady ze ścieków kanalizacyjnych

37.00.20

Osady ze ścieków kanalizacyjnych

37.00.20.0

Osady ze ścieków kanalizacyjnych

3825 20 00

Dział 38

USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

38.1

USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW

38.11

USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

38.11.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

38.11.11

Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

38.11.11.0

Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

38.11.19

Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

38.11.19.0

Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

38.11.2

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

38.11.21

Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

38.11.21.0

Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

38.11.29

Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

38.11.29.0

Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

38.11.3

Odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu

38.11.31

Odpady komunalne inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu

38.11.31.0

Odpady komunalne inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu

3825 10 00

38.11.39

Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu

38.11.39.0

Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu

-

38.11.4

Wraki przeznaczone do złomowania

38.11.41

Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania

38.11.41.0

Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania

8908 00 00

38.11.49

Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

38.11.49.0

Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

-

38.11.5

Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu

38.11.51

Odpady szklane

38.11.51.0

Odpady szklane

7001 00 10

38.11.52

Odpady z papieru i tektury

38.11.52.0

Odpady z papieru i tektury

4707

38.11.53

Opony pneumatyczne, używane

38.11.53.0

Opony pneumatyczne, używane

4012 20 00

38.11.54

Pozostałe odpady gumowe

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

4004 00 00

38.11.55

Odpady z tworzyw sztucznych

38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

3915

38.11.56

Odpady włókiennicze

38.11.56.0

Odpady włókiennicze

5003 00 00

5103 20

5103 30 00

5202 10 00

5505

38.11.57

Odpady ze skór

38.11.57.0

Odpady ze skór

4115 20 00

38.11.58

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

2618 00 00

2619 00

2620

7112

7204 10 00

7204 21

7204 29 00

7204 30 00

7204 41

7204 49

7404 00

7503 00

7602 00

7802 00 00

7902 00 00

8002 00 00

8101 97 00

8102 97 00

8103 30 00

8104 20 00

8105 30 00

8107 30 00

8108 30 00

8109 30 00

8112 13 00

8112 52 00

38.11.59

Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu, gdzie indziej niesklasyfikowane

38.11.59.0

Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu, gdzie indziej niesklasyfikowane

4401 30

38.11.6

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

38.11.61

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

38.11.61.0

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

38.11.69

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne 

38.11.69.0

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne

38.12

ODPADY NIEBEZPIECZNE; USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

38.12.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

38.12.11

Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów szpitalnych i innych odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne

38.12.11.0

Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów szpitalnych i innych odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne

38.12.12

Usługi związane ze zbieraniem pozostałych niebezpiecznych odpadów przemysłowych

38.12.12.0

Usługi związane ze zbieraniem pozostałych niebezpiecznych odpadów przemysłowych

38.12.13

Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych

38.12.13.0

Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych

38.12.2

Odpady niebezpieczne

38.12.21

Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych

38.12.21.0

Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych

2844 50 00

38.12.22

Odpady farmaceutyczne

38.12.22.0

Odpady farmaceutyczne

3006 92 00

38.12.23

Pozostałe niebezpieczne odpady szpitalne

38.12.23.0

Pozostałe niebezpieczne odpady szpitalne

3825 30 00

38.12.24

Niebezpieczne odpady chemiczne

38.12.24.0

Niebezpieczne odpady chemiczne

3825 50 00

3825 61 00

3825 69 00

38.12.25

Oleje odpadowe

38.12.25.0

Oleje odpadowe

2710 91 00

2710 99 00

38.12.26

Niebezpieczne odpady zawierające metal

38.12.26.0

Niebezpieczne odpady zawierające metal

-

38.12.27

Odpady i brak...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę