Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

4 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja F - Obiekty budowlane i roboty budowlane

170

Sekcja ta obejmuje:

  • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

  • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),

  • prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w 71.1,

  • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32,

  • usług związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe z późniejszym monitoringiem, sklasyfikowanych w 80.20.10.0.

Uwagi dodatkowe:

  • wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie niniejszego działu w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane z jego użyciem.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 41

BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

41.0

BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

41.00

BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

41.00.1

Budynki mieszkalne

41.00.10

Budynki mieszkalne

41.00.10.0

Budynki mieszkalne

-

41.00.2

Budynki niemieszkalne

41.00.20

Budynki niemieszkalne

41.00.20.0

Budynki niemieszkalne

-

41.00.3

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane

z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

41.00.30

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane

z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

41.00.4

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane

z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

41.00.40

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane

z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane

z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

Dział 42

BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

42.1

DROGI KOŁOWE I SZYNOWE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH

42.11

DROGI I AUTOSTRADY; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG

I AUTOSTRAD

42.11.1

Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe

42.11.10

Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe

42.11.10.0

Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe

-

42.11.2

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

42.11.20

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów

i pieszych oraz budową pasów startowych

42.12

DROGI SZYNOWE I KOLEJ PODZIEMNA; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE

Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

42.12.1

Drogi szynowe i kolej podziemna

42.12.10

Drogi szynowe i kolej podziemna

42.12.10.0

Drogi szynowe i kolej podziemna

-

42.12.2

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.12.20

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13

MOSTY I TUNELE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW

I TUNELI

42.13.1

Mosty i tunele

42.13.10

Mosty i tunele

42.13.10.0

Mosty i tunele

-

42.13.2

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

42.13.20

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

42.2

RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

42.21

RUROCIĄGI PRZESYŁOWE I SIECI ROZDZIELCZE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW

42.21.1

Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze oraz związane z nimi budynki i budowle

42.21.11

Rurociągi przesyłowe

42.21.11.0

Rurociągi przesyłowe

-

42.21.12

Sieci rozdzielcze

42.21.12.0

Sieci rozdzielcze

-

42.21.13

Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody

i oczyszczania ścieków, stacje pomp

42.21.13.0

Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp

-

42.21.2

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.21.21

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

42.21.22

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

42.21.23

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

42.21.24

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

42.22

LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

42.22.1

Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

42.22.11

Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe

42.22.11.0

Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe

-

42.22.12

Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze

42.22.12.0

Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze

-

42.22.13

Elektrownie

42.22.13.0

Elektrownie

-

42.22.2

Roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych

i elektroenergetycznych

42.22.21

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych

i elektroenergetycznych

42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych

i elektroenergetycznych

42.22.22

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych

i elektroenergetycznych

42.22.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych

i elektroenergetycznych

42.22.23

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

42.9

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

42.91

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE

Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

42.91.1

Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne

42.91.10

Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne

42.91.10.0

Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne

-

42.91.2

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych

z nimi obiektów hydrotechnicznych

42.91.20

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych

z nimi obiektów hydrotechnicznych

42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

42.99

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

42.99.1

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

42.99.11

Obiekty produkcyjne i górnicze

42.99.11.0

Obiekty produkcyjne i górnicze

-

42.99.12

Obiekty sportowe i rekreacyjne

42.99.12.0

Obiekty sportowe i rekreacyjne

-

42.99.19

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

42.99.19.0

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

-

42.99.2

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej

i wodnej

42.99.21

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i gó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę