Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

27 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja K - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

164

Sekcja ta obejmuje:

  • usługi finansowe, włączając ubezpieczenia, reasekurację, usługi związane z funduszami emerytalnymi oraz usługi pomocnicze w stosunku do usług finansowych,

  • usługi spółek holdingowych, trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • usług związanych z wyceną nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.16.0,

  • usług zarządzania holdingami, sklasyfikowanych w 70.10.10.0,

  • usług doradztwa w zakresie zarządzania finansami, z wyłączeniem podatków, sklasyfikowanych w 70.22.12.0,

  • usług w zakresie leasingu operacyjnego, sklasyfikowanych w dziale 77 w odpowiednich grupowaniach według rodzaju dzierżawionych dóbr,

  • usług ściągania należności płatniczych z tytułu roszczeń, odbioru płatności, takich jak: rachunki, czeki, weksle lub inne przekazy pieniężne, sklasyfikowanych w 82.91.12.0,

  • usług pakowania, zawijania, wysyłania czy przekazywania w inny sposób monet i banknotów w imieniu klientów, sklasyfikowanych w 82.92.10.0,

  • usług związanych z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanych w 94.99.20.0.

Uwagi dodatkowe:

  • wyrażenie „instytucje finansowe” użyte w określonych grupowaniach działu 64 odnosi się do banków (z wyłączeniem banku centralnego) oraz pozabankowych instytucji finansowych.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 64

USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

64.1

USŁUGI POŚREDNICTWA PIENIĘŻNEGO

64.11

USŁUGI BANKU CENTRALNEGO

64.11.1

Usługi banku centralnego

64.11.10

Usługi banku centralnego

64.11.10.0

Usługi banku centralnego

64.19

POZOSTAŁE USŁUGI POŚREDNICTWA PIENIĘŻNEGO

64.19.1

Usługi związane z depozytami

64.19.11

Usługi związane z depozytami składanymi przez przedsiębiorstwa i deponentów instytucjonalnych

64.19.11.0

Usługi związane z depozytami składanymi przez przedsiębiorstwa i deponentów instytucjonalnych

64.19.12

Usługi związane z depozytami składanymi przez pozostałych deponentów

64.19.12.0

Usługi związane z depozytami składanymi przez pozostałych deponentów

64.19.2

Usługi udzielania pożyczek i kredytów przez instytucje finansowe

64.19.21

Usługi udzielania pożyczek i kredytów przemysłowych przez instytucje finansowe

64.19.21.0

Usługi udzielania pożyczek i kredytów przemysłowych przez instytucje finansowe

64.19.22

Usługi udzielania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych przez instytucje finansowe

64.19.22.0

Usługi udzielania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych przez instytucje finansowe

64.19.23

Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych przez instytucje finansowe

64.19.23.0

Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych przez instytucje finansowe

64.19.24

Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe przez instytucje finansowe

64.19.24.0

Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe przez instytucje finansowe

64.19.25

Usługi udzielania pożyczek i kredytów handlowych innych niż hipoteczne przez instytucje finansowe

64.19.25.0

Usługi udzielania pożyczek i kredytów handlowych innych niż hipoteczne przez instytucje finansowe

64.19.26

Usługi udzielania kredytów przez instytucje finansowe poprzez wydawanie kart kredytowych

64.19.26.0

Usługi udzielania kredytów przez instytucje finansowe poprzez wydawanie kart kredytowych

64.19.29

Pozostałe usługi udzielania pożyczek i kredytów przez instytucje finansowe

64.19.29.0

Pozostałe usługi udzielania pożyczek i kredytów przez instytucje finansowe

64.19.3

Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane

64.19.30

Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane

64.19.30.0

Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane

64.2

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

64.20

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

64.20.1

Usługi związane z działalnością holdingów finansowych

64.20.10

Usługi związane z działalnością holdingów finansowych

64.20.10.0

Usługi związane z działalnością holdingów finansowych

64.3

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

64.30

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

64.30.1

Usługi związane z działalnością trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.30.10

Usługi związane z działalnością trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.30.10.0

Usługi związane z działalnością trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.9

POZOSTAŁE USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

64.91

USŁUGI LEASINGU FINANSOWEGO

64.91.1

Usługi leasingu finansowego

64.91.10

Usługi leasingu finansowego

64.91.10.0

Usługi leasingu finansowego

64.92

POZOSTAŁE USŁUGI UDZIELANIA KREDYTÓW

64.92.1

Pozostałe usługi udzielania kredytów, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe

64.92.11

Usługi udzielania kredytów przemysłowych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe

64.92.11.0

Usługi udzielania kredytów przemysłowych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe

64.92.12

Usługi udzielania kredytów konsumpcyjnych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe

64.92.12.0

Usługi udzielania kredytów konsumpcyjnych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe

64.92.13

Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe

64.92.13.0

Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe

64.92.14

Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe

64.92.14.0

Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe

64.92.15

Usługi udzielania kredytów handlowych innych niż hipoteczne, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe

64.92.15.0

Usługi udzielania kredytów handlowych innych niż hipoteczne, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe

64.92.16

Usługi udzielania kredytów poprzez wydawanie kart kredytowych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe

64.92.16.0

Usługi udzielania kredytów poprzez wydawanie kart kredytowych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe

64.92.19

Pozostałe usługi udzielania kredytów (z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe), gdzie indziej niesklasyfikowane

64.92.19.0

Pozostałe usługi udzielania kredytów (z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe), gdzie indziej niesklasyfikowane

64.99

POZOSTAŁE USŁUGI FINANSOWE (Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH), GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

64.99.1

Pozostałe usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane

64.99.11

Usługi bankowości inwestycyjnej

64.99.11.0

Usługi bankowości inwestycyjnej

64.99.19

Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane

64.99.19.0

Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 65

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE

Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

65.1

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

65.11

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE NA ŻYCIE

65.11.1

Usługi ubezpieczeniowe na życie

65.11.10

Usługi ubezpieczeniowe na życie

65.11.10.0

Usługi ubezpieczeniowe na życie

65.12

POZOSTAŁE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

65.12.1

Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków i zdrowotne

65.12.11

Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków

65.12.11.0

Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków

65.12.12

Usługi ubezpieczeniowe zdrowotne

65.12.12.0

Usługi ubezpieczeniowe zdrowotne

65.12.2

Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych

65.12.21

Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej

65.12.21.0

Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej

65.12.29

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych

65.12.29.0

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych

65.12.3

Usługi ubezpieczeniowe transportu wodnego i lotniczego oraz transportu pozostałego

65.12.31

Usługi ubezpieczeniowe transportu kolejowego

65.12.31.0

Usługi ubezpieczeniowe transportu kolejowego

65.12.32

Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie lotniczym

65.12.32.0

Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie lotniczym

65.12.33

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe transportu lotniczego

65.12.33.0

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe transportu lotniczego

65.12.34

Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie wodnym

65.12.34.0

Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie wodnym

65.12.35

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe w transporcie wodnym

65.12.35.0

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe w transporcie wodnym

65.12.36

Usługi ubezpieczeniowe ładunków

65.12.36.0

Usługi ubezpieczeniowe ładunków

65.12.4

Usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów i pozostałych szkód majątkowych

65.12.41

Usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów

65.12.41.0

Usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów

65.12.49

Usługi ubezpieczeniowe od pozostałych szkód majątkowych

65.12.49.0

Usługi ubezpieczeniowe od pozostałych szkód majątkowych

65.12.5

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej

65.12.50

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej

65.12.50.0

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej

65.12.6

Usługi ubezpieczeniowe kredytów i gwarancji

65.12.61

Usługi ubezpieczeniowe kredytów

65.12.61.0

Usługi ubezpieczeniowe kredytów

65.12.62

Usługi ubezpieczeniowe gwarancji

65.12.62.0

Usługi ubezpieczeniowe gwarancji

65.12.7

Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem pomocy i podróżowaniem, od kosztów sądowych i strat finansowych

65.12.71

Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem pomocy i podróżowaniem

65.12.71.0

Usługi ubezpieczeniowe związane z udziela...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę