Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

25 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja M - Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne

157

Sekcja ta obejmuje:

 • usługi prawne,

 • usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu,

 • usługi doradztwa podatkowego,

 • usługi firm centralnych (head offices),

 • usługi doradztwa związane z zarządzaniem,

 • usługi architektoniczne i inżynierskie i związane z nimi doradztwo techniczne,

 • usługi w zakresie badań i analiz technicznych,

 • usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

 • usługi reklamowe,

 • usługi badania rynku i opinii publicznej,

 • usługi fotograficzne,

 • usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych,

 • usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne,

 • pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne wymagające wiedzy specjalistycznej,

 • usługi weterynaryjne.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

 • usług strzyżenia owiec, sztucznego unasienniania, opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

 • realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,

 • wydawania map, atlasów i globusów, w formie drukowanej, sklasyfikowanego w 58.11.15.0 i 58.11.16.0,

 • usług związanych z produkcją promocyjnych lub reklamowych filmów i nagrań wideo, sklasyfikowanych w 59.11.12.0,

 • usług projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanych w 62.01.1,

 • usług holdingów finansowych, sklasyfikowanych w 64.20.10.0,

 • usług przesyłania pocztą materiałów reklamowych, sklasyfikowanych w 82.19.12.0,

 • usług związanych z organizacją targów, wystaw i pokazów handlowych, sklasyfikowanych w 82.30.1,

 • prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanego w 84.13.1,

 • usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.

Uwagi dodatkowe:

 • badania podstawowe – badania obejmujące działalność badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,

 • badania przemysłowe – badania obejmujące działalność badawczą podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce,

 • prace rozwojowe – prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych. Prace te nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do wyrobów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet wtedy gdy zmiany te mają charakter ulepszeń.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 69

USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO

69.1

USŁUGI PRAWNE

69.10

USŁUGI PRAWNE

69.10.1

Usługi prawne

69.10.11

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego

69.10.11.0

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego

69.10.12

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego

69.10.12.0

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego

69.10.13

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy

69.10.13.0

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy

69.10.14

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego

69.10.14.0

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego

69.10.15

Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej

69.10.15.0

Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej

69.10.16

Usługi notarialne

69.10.16.0

Usługi notarialne

69.10.17

Usługi arbitrażowe i pojednawcze

69.10.17.0

Usługi arbitrażowe i pojednawcze

69.10.18

Usługi prawne związane z aukcjami

69.10.18.0

Usługi prawne związane z aukcjami

69.10.19

Pozostałe usługi prawne

69.10.19.0

Pozostałe usługi prawne

69.2

USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I W ZAKRESIE AUDYTU; USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO

69.20

USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I W ZAKRESIE AUDYTU; USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO

69.20.1

Usługi w zakresie audytu finansowego

69.20.10

Usługi w zakresie audytu finansowego

69.20.10.0

Usługi w zakresie audytu finansowego

69.20.2

Usługi rachunkowo-księgowe

69.20.21

Usługi sprawdzania rachunków

69.20.21.0

Usługi sprawdzania rachunków

69.20.22

Usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych

69.20.22.0

Usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych

69.20.23

Usługi w zakresie księgowości

69.20.23.0

Usługi w zakresie księgowości

69.20.24

Usługi sporządzania listy płac

69.20.24.0

Usługi sporządzania listy płac

69.20.29

Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe

69.20.29.0

Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe

69.20.3

Usługi doradztwa podatkowego

69.20.31

Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych,

dla przedsiębiorstw

69.20.31.0

Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw

69.20.32

Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych

69.20.32.0

Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych

69.20.4

Usługi zarządzania masą upadłościową

69.20.40

Usługi zarządzania masą upadłościową

69.20.40.0

Usługi zarządzania masą upadłościową

Dział 70

USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

70.1

USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

70.10

USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

70.10.1

Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.10.10

Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.10.10.0

Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.2

USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

70.21

USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH (PUBLIC RELATIONS)

I KOMUNIKACJI

70.21.1

Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji

70.21.10

Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji

70.21.10.0

Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji

70.22

POZOSTAŁE USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I USŁUGI ZARZĄDZANIA

70.22.1

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem

70.22.11

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym

70.22.11.0

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym

70.22.12

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków

70.22.12.0

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków

70.22.13

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem

70.22.13.0

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem

70.22.14

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

70.22.14.0

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

70.22.15

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją

70.22.15.0

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją

70.22.16

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem

70.22.16.0

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem

70.22.17

Usługi zarządzania procesami gospodarczymi

70.22.17.0

Usługi zarządzania procesami gospodarczymi

70.22.2

Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych

70.22.20

Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych

70.22.20.0

Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych

70.22.3

Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

70.22.30

Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

70.22.30.0

Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

70.22.4

Znaki towarowe i franczyza

70.22.40

Znaki towarowe i franczyza

70.22.40.0

Znaki towarowe i franczyza

-

Dział 71

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE; USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH

71.1

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI DORADZTWO TECHNICZNE

71.11

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE

71.11.1

Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych

71.11.10

Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych

71.11.10.0

Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych

4906 00 00*

71.11.2

Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków

71.11.21

Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych

71.11.21.0

Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych

71.11.22

Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych

71.11.22.0

Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych

71.11.23

Usługi architektoniczne związane z przywróceniem budynkom charakteru historycznego

71.11.23.0

Usługi architektoniczne związane z przywróceniem budynkom charakteru historycznego

71.11.24

Usługi doradcze w zakresie architektury

71.11.24.0

Usługi doradcze w zakresie architektury

71.11.3

Usługi planowania urbanistycznego

71.11.31

Usługi planowania przestrzennego terenów miejskich

71.11.31.0

Usługi planowania przestrzennego terenów miejskich

71.11.32

Usługi planowania przestrzennego terenów wiejskich

71.11.32.0

Usługi planowania przestrzennego terenów wiejskich

71.11.33

Usługi planowania przestrzennego związane z lokalizacją obiektów budowlanych

71.11.33.0

Usługi planowania przestrzennego związane z lokalizacją obiektów budowlanych

71.11.4

Usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu i doradztwo w tym zakresie

71.11.41

Usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu

71.11.41.0

Usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu

71.11.42

Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu

71.11.42.0

Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu

71.12

USŁUGI W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIMI DORADZTWO TECHNICZNE

71.12.1

Usługi w zakresie inżynierii

71.12.11

Usługi doradztwa technicznego

71.12.11.0

Usługi doradztwa technicznego

71.12.12

Usługi projektowania technicznego budynków

71.12.12.0

Usługi projektowania technicznego budynków

71.12.13

Usługi projektowania technicznego obiektów energetycznych

71.12.13.0

Usługi projektowania technicznego obiektów energetycznych

71.12.14

Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z transportem

71.12.14.0

Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z transportem

71.12.15

Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne

71.12.15.0

Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne

71.12.16

Usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających

71.12.16.0

Usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających

71.12.17

Usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych

71.12.17.0

Usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych

71.12.18

Usługi projektowania technicznego systemów telekomunikacyjnych i nadawczych

71.12.18.0

Usługi projektowania technicznego systemów telekomunikacyjnych i nadawczych

71.12.19

Usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięć

71.12.19.0

Usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięć

71.12.2

Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej i wodnej

71.12.20

Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej i wodnej

71.12.20.0

Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej

i wodnej

71.12.3

Usługi geologiczne, geofizyczne i pokrewne w zakresie poszukiwań oraz usługi doradztwa

71.12.31

Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki

71.12.31.0

Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki

71.12.32

Usługi w dziedzinie geofizyki

71.12.32.0

Usługi w dziedzinie geofizyki

71.12.33

Usługi w zakresie badania i oceny minerałów

71.12.33.0

Usługi w zakresie badania i oceny minerałów

71.12.34

Usługi wykonywania pomiarów geodezyjnych

71.12.34.0

Usługi wykonywania pomiarów geodezyjnych

71.12.35

Usługi sporządzania map

71.12.35.0

Usługi sporządzania map

71.2

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH

71.20

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH

71.20.1

Usługi w zakresie badań i analiz technicznych

71.20.11

Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji

71.20.11.0

Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji

71.20.12

Usługi w zakresie badań i analiz właściwości fizycznych

71.20.12.0

Usługi w zakresie badań i analiz właściwości fizycznych

71.20.13

Usługi w zakresie badań i analiz zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych

71.20.13.0

Usługi w zakresie badań i analiz zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych

71.20.14

Usługi w zakresie przeglądów technicznych pojazdów

71.20.14.0

Usługi w zakresie przeglądów technicznych pojazdów

71.20.19

Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych

71.20.19.0

Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych

Dział 72

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

72.1

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

72.11

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

72.11.1

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii związanej z ochroną zdrowia, ochroną środowiska, przemysłem i rolnictwem

72.11.11

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii wykorzystywanej w ochronie zdrowia

72.11.11.0

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii wykorzystywanej w ochronie zdrowia

72.11.12

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej z ochroną środowiska

72.11.12.0

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej

i związanej z ochroną środowiska

72.11.13

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii związanej z rolnictwem

72.11.13.0

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii związanej

z rolnictwem

72.11.2

Oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii

72.11.20

Oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii

72.11.20.0

Oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii

-

72.19

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

72.19.1

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych

72.19.11

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie matematyki

72.19.11.0

Usługi w zakresie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę