Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sekcja ta obejmuje:

 • wychowanie przedszkolne,

 • usługi szkół podstawowych,

 • usługi gimnazjów,

 • usługi szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych),

 • usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,

 • usługi szkół wyższych,

 • usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług opieki dziennej nad dziećmi, sklasyfikowanych w 88.91.1.

Uwagi dodatkowe:

 • edukacja może odbywać się w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów i może być prowadzona przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne lub fizyczne w ramach obowiązującego sytemu oświaty i szkolnictwa wyższego,

 • edukacja może odbywać się w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość przez radio, telewizję, Internet lub drogą korespondencyjną,

 • edukacja może odbywać się w szkołach specjalnych na odpowiednich poziomach nauczania,

 • edukacja w zakładach karnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich odbywa się w szkołach na odpowiednich poziomach nauczania.

Podział na grupowania w ramach tej sekcji opiera się na poziomach edukacji przyjętych w międzynarodowej klasyfikacji wykształcenia ISCED 1997. Usługi świadczone przez instytucje edukacyjne realizujące programy określone w ISCED na poziomie 0 klasyfikowane są w klasie 85.10, na poziomie 1 w klasie 85.20, na poziomach 2 i 3 w odpowiednich grupowaniach grupy 85.3, na poziomie 4 w klasie 85.41, a na poziomach 5 i 6 w klasie 85.42.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 85

USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI

85.1

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

85.10

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

85.10.1

Wychowanie przedszkolne

85.10.10

Wychowanie przedszkolne

85.10.10.0

Wychowanie przedszkolne

85.2

USŁUGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

85.20

USŁUGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

85.20.1

Usługi szkół podstawowych

85.20.11

Usługi szkół podstawowych on-line

85.20.11.0

Usługi szkół podstawowych on-line

85.20.12

Usługi szkół podstawowych, z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line

85.20.12.0

Usługi szkół podstawowych, z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line

85.3

USŁUGI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH

85.31

USŁUGI GIMNAZJÓW, LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I PROFILOWANYCH

85.31.1

Usługi gimnazjów, liceów ogólnokształcących i ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź