Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sekcja ta obejmuje:

 • wychowanie przedszkolne,

 • usługi szkół podstawowych,

 • usługi gimnazjów,

 • usługi szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych),

 • usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,

 • usługi szkół wyższych,

 • usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług opieki dziennej nad dziećmi, sklasyfikowanych w 88.91.1.

Uwagi dodatkowe:

 • edukacja może odbywać się w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów i może być prowadzona przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne lub fizyczne w ramach obowiązującego sytemu oświaty i szkolnictwa wyższego,

 • edukacja może odbywać się w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość przez radio, telewizję, Internet lub drogą korespondencyjną,

 • edukacja może odbywać się w szkołach specjalnych na odpowiednich poziomach nauczania,

 • edukacja w zakładach karnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich odbywa się w szkołach na odpowiednich poziomach nauczania.

Podział na grupowania w ramach tej sekcji opiera się na poziomach edukacji przyjętych w międzynarodowej klasyfikacji wykształcenia ISCED 1997. Usługi świadczone przez instytucje edukacyjne realizujące programy określone w ISCED na poziomie 0 klasyfikowane są w klasie 85.10, na poziomie 1 w klasie 85.20, na poziomach 2 i 3 w odpowiednich grupowaniach grupy 85.3, na poziomie 4 w klasie 85.41, a na poziomach 5 i 6 w klasie 85.42.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 85

USŁUGI W ZAKRESIE ED...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź