Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

4 września 2011

Podanie do urzędu skarbowego przekazywane za pomocą telefaksu

190

Czy w świetle art. 168 Ordynacji Podatkowej dopuszczalne jest wnoszenie podań do urzędu skarbowego za pomocą telefaksu?

Tak. Ale dopiero złożenie własnoręcznego podpisu pod treścią podania wniesionego za pomocą telefaksu oznacza, że mamy do czynienia z oświadczeniem woli bądź też wiedzy określonej osoby, która złożyła podpis.

UZASADNIENIE

Jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego jest zasada pisemności wyrażona w art. 126 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.Nr 8, poz. 60 , z późn. zm.) Zasada ta obowiązuje każda ze stron postępowania. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w dyspozycji art. 168 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa. Powołany przepis w brzmieniu obowiązującym od dnia 17 czerwca 2010 r. stanowi, że podanie (żądanie, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocąśrodków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawcza organu podatkowego. Podanie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę