Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy jednostką budżetową i opłacamy VAT od wynajmów i noclegów. W części umów zawartych z Wynajmującymi jest zapis, że w kosztach wynajmu są ujęte media (światło, woda, ogrzewanie). W takich sytuacjach wystawiamy fakturę VAT, od całości (wynajem plus media) naliczamy 23% podatku VAT, uwzględniamy w deklaracji VAT-7 i odprowadzamy należny podatek do Urzędu Skarbowego. Jak należy natomiast postąpić w przypadku, gdy w umowie z Wynajmującym jest zapis, że za światło wystawiona będzie odrębna faktura na podstawie faktycznego zużycia (wskazanie podlicznika) i opłata faktury stanowić będzie zwrot kosztów. Czy w takiej sytuacji należy naliczać podatek VAT i ujmować w deklaracji VAT-7? Nadmieniam, że nie prowadzimy ewidencji przychodów i rozchodów do celów podatkowych, a tym samym nie mamy możliwości odliczenia podatku VAT.

ODPOWIEDŹ

Tak, powinniście Państwo naliczyć podatek VAT z tytułu obciążenia najemców kosztami mediów. Zgodnie z obecnym stanowiskiem organów podatkowych, taka transakcja powinna zostać opodatkowana stawką właściwą dla usługi najmu (w opisanym przez Państwa przypadku 23%). Jednak istnieją też argumenty za refakturowaniem kosztów za media według stawek wynikających z pierwotnie wystawionych faktur.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług (oraz art. 28 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 26 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Przepis ten nakazuje Państwu, jako podmiotowi biorącemu udział w świadczeniu usług dostarczania mediów na rzecz Państwa najemców, opodatkować refakturowane usługi tak, jakby to Państwo je świadczyli.

Zgod...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź