Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 stycznia 2012

Pożyczki udzielane podmiotom powiązanym a sporadyczność transakcji

148

Czynności udzielenia pożyczek podmiotom powiązanym, nie stanowiące przedmiotu głównej działalności spółki i nie posiadające stałego charakteru, można uznać za czynności sporadyczne na potrzeby art.90 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług. Obrót z tego tytułu nie powiększa zatem wartości czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do odliczenia VAT przy ustalaniu proporcji odliczenia podatku.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 lipca 2011 roku o sygnaturze III SA/Wa 2809/10.

Sytuacja podatnika

Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości udzieliła w ciągu ostatnich dwóch lat kilku pożyczek spółkom powiązanym, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług hotelowych i obrotu nieruchomościami. Niektóre pożyczki zostały spłacone w całości lub w części. Spółka nie udzieliła żadnych innych pożyczek osobom trzecim i nie przewiduje udzielania dalszych pożyczek w przyszłości.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego między innymi z zapytaniem: czy udzielenie na rzecz spółek powiązanych czterech pożyczek w okresie 2 ostatnich lat ma walor sporadyczności w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zdaniem spółki, odpowiedź na zadane przez nią pytanie jest twierdząca.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki, w wyniku czego została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA przyznał rację spółce i uchylił zaskarżoną interpretację.

Uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska spółki, która, odwołując się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uważała, że cztery pożyczki udzielone przez nią na przestrzeni dwóch lat, mają charakter sporadyczny, ponieważ nie stanowiły przedmiotu jej głównej działalności (kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek), a jedynie jej drobną i fragmentaryczną część. W skardze spółka podniosła, że o sporadycznym charakterze transakcji powinien decydować stan zaangażowania aktywów i usług, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją tej transakcji.

W ocenie WSA, zarówno spółka jak i organ podatkowy prawidłowo, odwołując się do znaczenia słownikowego, zdefiniowały przysłówek «sporadycznie», użyty w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. Odpowiadający mu przymiotnik «sporadyczny» oznacza zjawiający się, występujący rzadko, od czasu do czasu, nieregularnie. Prawidłowo również strony zastrzegły, że sporadyczność nie wyklucza powtarzalności zdarzeń. Tym niemniej, Sąd przyznał spółce rację, że niezależnie od powyższego znaczenia przysłówka «sporadycznie», użytego w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, dokonując wykładni tego przepisu należy uwzględnić unormowania Dyrektywy 112 w tym zakresie, a także orzecznictwo TSUE.

Uwzględniając orzecznictwo Trybunału uznać należy, że «sporadyczność», o której mowa w art. 90 ust. 6 odnosi się...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę