Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

10 września 2012

Prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu bankowozu oraz paliwa do jego napędu

175

Podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia bankowozu, który nie będzie wykorzystywany tylko do czynności wynikających z przeznaczenia powyższego pojazdu. W konsekwencji Podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do jego napędu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 31 lipca 2012 roku nr IPTPP4/443-282/12-4/JM.

Sytuacja podatnika

 Do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która prowadzi działalność w zakresie najmu powierzchni handlowych. Za świadczone usługi pobiera wynagrodzenie w gotówce. Dla zapewnienia bezpiecznego przewozu gotówki do oddziału banku zamierza zakupić w 2012 roku dostosowany do tych celów pojazd. Spółka zakupi seryjny samochód osobowy, w którym dokona zmian dostosowując go do wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, co zostanie potwierdzone certyfikatem udzielonym przez Instytut oraz zaświadczeniem Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu potwierdzającym dokonanie wymaganych zmian i spełnienie wymogów powołanego rozporządzenia kwalifikującym pojazd jako samochód specjalny z przeznaczeniem: bankowóz typu C. Powołane dokumenty stanowić będą podstawę do zarejestrowania samochodu jako samochodu specjalnego.

Jednocześnie Spółka zaznaczyła, iż nie zamierza świadczyć usług przewozu gotówki na rzecz innych podmiotów.

W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytania:

  • Czy po dokonaniu zakupu opisanego wyżej samochodu, spółce cywilnej przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę wynikającego z faktury zakupu podatku naliczonego?

  • Czy od dokonywanych zakupów paliwa do wyżej opisanego samochodu spółce przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o wynikające z faktur zakupu kwoty podatku naliczonego?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu, regulują odpowiednio przepisy art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - zwanej dalej ustawą nowelizującą.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

W ust. 2 ww. art. 3 wskazano, iż przepis ust. 1 nie dotyczy:

  • pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

  • pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

  • pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

  • pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy;

  • pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokume...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę