Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma zajmuje się tylko skupem złomu od klientów indywidualnych oraz jego sprzedażą dużym odbiorcom (podatnikom VAT). Sprzedaż dokumentowana jest fakturami VAT ze stawką „np” odwrotne obciążenie. W związku z powyższą działalnością ponosimy koszty wynajmu lokalu, zakupu palników i sprzętu oraz paliwa do cięcia złomu jak i inne niezbędne koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie sprzedaży złomu (żadna inna działalność nie jest prowadzona). Czy mamy prawo do odliczenia całości VAT z otrzymywanych faktur dokumentujących powyższe wydatki, czy powinniśmy ustalić wskaźnik proporcji do odliczenia VAT od zakupu?

ODPOWIEDŹ

Państwa firmie przysługuje prawo do odliczenia całości podatku wynikającego z faktur dokumentujących opisane wydatki.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art.15, niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego od VAT, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym dla towarów używanych. W myśl art.17 ust.7 ustawy o VAT, powyższy przepis ma zastosowanie, jeżeli nabywca posiada status podatnika w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W art.17 ust.2 ustawy wprost wskazano, że w takich przypadkach dokonujący dostawy nie rozlicza podatku należnego.

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega w uproszczeniu na tym, że to nie sprzedawca, ale nabywca jest obowiązany do rozliczenia VAT z tytułu danej transakcji - sprzedawca w ogóle nie wykazuje w takiej sytuacji podatku należnego, gdyż czyni to za niego nabywca (dla którego podatek ten stanowi zarazem podatek naliczony). Przy przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT należnego na nabywcę złomu, sprzedawca dokonaną sprzedaż nadal dokumentuje fakturą sprzedaży, lecz w fakturze tej nie wykazuje danych dotyczących stawki i kwoty VAT (art.106 ust.1a ustawy o podatku od towarów i usług). Na fakturze natomiast, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz wartości sprzedaży netto w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, zamieszcza wyrazy „odwrotne obciążenie” (§5 ust.2 pkt 5 i ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.Na udokumentowanie VAT należnego nabywca może wystawić fakturę wewnętrzną. Na podstawie art.29 ust.18a ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca jest obowiązany zapłacić. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu dostawy złomu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę