Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 stycznia 2012

Prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT przy imporcie leków

194

Warunek wpisania produktu leczniczego do Rejestru Produktów Leczniczych, jako przesłanka zastosowania stawki podatku w wysokości 7%, był zgodny z prawem wspólnotowym, a zatem brak substancji farmaceutycznej na tej liście pozbawiał prawa do zastosowania obniżonej stawki VAT przy jej imporcie.

 

Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze I FSK 585/10 z 26 maja 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka dokonała zgłoszenia celnego potwierdzającego objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym substancji farmaceutycznej do produkcji leków. Towar zaklasyfikowano z zastosowaniem dodatkowych kodów 2500 i V 015 wg stawki celnej 0% i stawki podatku VAT w wysokości 7%. W wyniku kontroli obrotu towarowego dokonywanego przez spółkę, organy stwierdziły, że substancja wymieniona w zgłoszeniu celnym została błędnie uznana za produkt leczniczy wpisany do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uznały, że powinna być opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 22 %.

Decyzja organu celnego była następnie przez spółkę zaskarżana, aż sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

W złożonej skardze kasacyjnej spółka wskazała na błędne jej zdaniem rozumowanie WSA, które utożsamia produkt leczniczy z gotowym preparatem. Definicja produktu leczniczego w ogóle nie odwołuje się do pojęcia surowca farmaceutycznego ani opakowania czy etykiety skierowanej do konsumenta, nie odnosi się też do tego, czy produkt leczniczy może być, czy nie może być przedmiotem dalszego przetwarzania – produkt leczniczy definiowany jest tylko przez pryzmat posiadania właściwości leczniczych. Spółka wskazała również na treść Rejestru Produktów Leczniczych w spornym okresie – zwrócono uwagę, że w art. 28 ust. 1 Prawa farmaceutycznego brak było wówczas wzmianki o „pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu”, a wpisowi do Rejestru podlegały nie leki gotowe, a produkty lecznicze. Do czasu nowelizacji ustawy (do 29 września 2007 r.) w Rejestrze winny się zatem znajdować wszystkie substancje, które w myśl definicji legalnej były produktami leczniczymi. W konsekwencji - abstrahując od faktycznej treści Rejestru, która nie realizowała wymogów z art. 28 P.f. - nie były w nim wprost i bezpośrednio wskazane substancje czynne (takie jak będąca przedmiotem sporu w sprawie). Nie oznacza to jednak, że nie zostały one do Rejestru wpisane, wskazano w nim nazwy handlowe leku gotowego, ale wraz z nazwą substancji czynnej (czyli substancji, która wywołuje efekt terapeutyczny).

Zdaniem spółki wymienienie substancji czynnej w Rejestrze (przy leku gotowym) oznacza, że nie jest konieczne jej odrębne wpisywanie (pod odrębną pozycją), a zatem sporna w sprawie substancja czynna jest produktem leczniczym i w spornym okresie była wpisana do Rejestru. Zasadnie zatem skarżąca zastosowała stawkę 7% w przedmiotowej sprawie. Ponadto, spółka zakwestionowała zgodność z prawem wspólnotowym przepisów obniżających stawkę podatku od towarów i usług wyłącznie w stosunku do produktów leczniczych wymienionych w Rejestrze.

W wydanym wyroku NSA nie podzielił argumentacji spółki i oddalił skargę kasacyjną.

Sąd powołał się na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, z których wynika, że państwa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę