Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik świadczący na własny rachunek usługę wynajmu lub dzierżawy nieruchomości mieszkalnej na cele gospodarcze podmiotu gospodarczego, nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2013 roku nr IPPP2/443-1008/12-4/KG.

Sytuacja podatnika

Podatnik jest właścicielem budynku, który nie jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w formie spółki cywilnej. Budynek ten jest przedmiotem najmu prywatnego. Budynek został przystosowany do zbiorowego zakwaterowania z przeznaczeniem na internat. W budynku, oprócz pokoi, w których są zakwaterowane dzieci i młodzież do lat 18, znajdują się również pomieszczenia socjalne: pokój wychowawców i stołówka. Na wynajem tego budynku Podatnik podpisał umowę z ośrodkiem socjoterapii, który jest placówką niepubliczną dla młodzieży z zaburzeniami zachowania, zagrożonej niedostatkiem społecznym, niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Placówka jest całodobowa, nieferyjna, została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Główny rodzaj działalności ośrodka wg PKD to 8790Z - pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem. Dzieci wraz z wychowawcami mieszkają w tym budynku, korzystają z posiłków wydawanych w stołówce oraz korzystają z sali do ćwiczeń.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniami:

  • Czy wynajem budynku może traktować jako wynajem prywatny na cele mieszkaniowe i korzystać ze zwolnienia z VAT,

  • Czy w związku z tym ma obowiązek rejestrowania się jako podatnik podatku VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Ad. 1.

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem cywilnym, najem jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Biorąc pod uwagę powyższe organ podatkowy stwierdził, że najem spełnia definicję usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast art. 43 ust. 1 pkt 36 ww. ustawy, zwalnia od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

  • świadczenie usługi na własny rachunek,

  • charakter mieszkalny nieruchomości,

  • mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Zaistnienie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku. Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala na zastosowanie zwolnienia.

Powyższe wskazuje, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega wyłącznie świadczenie usług w zakresie wynajmowania nieruchomości, po pierwsze o charakterze mieszkalnym, po drugi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę