Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , ROZLICZENIA VAT

5 listopada 2012

Przekształcenie formy prawnej przedsiębiorcy a VAT

163

Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie rodzi powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 września 2012 roku nr IPTPP2/443-580/12-2/PR.  

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wykonywaną we własnym imieniu, jako przedsiębiorca, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Obecnie Wnioskodawca rozważa przekształcenie prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy przekształcenie jego działalności w jednoosobową spółkę z o.o. będzie neutralne w zakresie podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art.7 ust.1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 1 rozumie się – w myśl art.8 ust.1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej lub prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7 ustawy.

Zgodnie z art.551 §5 „ustawy deregulacyjnej” przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą).

Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy działu III ustawy Kodeks spółek handlowych. Z treści art. 5841 i art. 5842 K.s.h. wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, stosownie do których:

• Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 5841 § 1),

• Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę