Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej a odliczenie podatku VAT

182

Wydatki poniesione na:  1. wykonanie infrastruktury, która zostanie nieodpłatnie przekazana, użyczona, jeżeli jest czynnością prowadzoną do celów działalności gospodarczej podmiotu – nie dają prawa do odliczenia podatku VAT,  2. czynności promocyjne i informacyjne (nawet jeśli mają charakter nieodpłatny) oraz opłaty które służą wykonywanym w przyszłości czynnościom opodatkowanym - dają prawo do odliczenia podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 marca 2012 roku nr IBPP4/443-1735/11/JP.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości będącą "Instytucją Pośredniczącą" umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 2007-2013. W ramach projektu zostaną wykonane uzbrojenia terenów do działalności inwestycyjnej zostaną wybudowane drogi wewnętrzne wraz z chodnikami, drogi dojazdowe, wybudowana zostanie sieć gazowa, wodociągowa, elektroenergetyczna. Koszt całkowity projektu, zapisany w umowie dotyczącej przygotowania projektu obejmuje kwotę wydatków kwalifikowanych, w tym także podatek od towarów i usług. Działki, na których usytuowany będzie park naukowo-technologiczny są własnością Powiatu.

Właścicielem powstałej infrastruktury, do końca trwałości projektu, tj. przez 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie, będzie Powiat.

W okresie trwałości projektu powstała infrastruktura zostanie nieodpłatnie przekazana:

* sieć wodociągowa i kanalizacyjna - Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji,

* sieć gazowa - Zakładowi Gazowniczemu, któremu po okresie trwałości zostanie sprzedana.

Wykonawcą i właścicielem sieci elektroenergetycznej będzie Y. Powiat uiści opłatę przyłączeniową do sieci, będącą kosztem kwalifikowanym w projekcie.

Grunty zostaną sprzedane przez Powiat przyszłym inwestorom po zakończeniu realizacji uzbrojenia.

Nie wyklucza się po zakończeniu okresu trwałości projektu, sprzedaży sieci operatorom.

Żadna z dróg nie będzie stanowić elementu działki przeznaczonej na sprzedaż. Drogi wraz z chodnikami po okresie trwałości projektu zostaną przekazane nieodpłatnie Gminie i będą mieć status dróg publicznych.Sprzedaż opodatkowaną za dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, odprowadzanie ścieków prowadzić będą dostawcy mediów.

Wydatki ponoszone w ramach projektu obejmują koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji tj. studium wykonalności, jak również faktury za wybudowanie poszczególnych sieci, a także za promocję projektu m.in. zorganizowanie konferencji dla potencjalnych inwestorów - wstęp na konferencje będzie miał charakter otwarty i nieodpłatny, wykonanie ulotek, gadżetów, filmów reklamujących tereny Parku, które będą rozdawane nieodpłatnie. Pośrednim efektem promocji będzie sprzedaż uzbrojonych gruntów. Sprzedaż gruntów będzie sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Zakupu będą mogły dokonywać innowacyjne podmioty gospodarcze. Wnioskodawca wyklucza możliwość sprzedaży gruntów dla osób indywidualnych nieprowadzących innowacyjnej działalności gospodarczej.

Starostwo Powiatowe jest od 1999r. zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy Powiat ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę