Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Właścicielowi nieruchomości decyzją wójta ustalono rentę planistyczną (jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na podstawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego). Czy gmina powinna odprowadzić VAT od wpłaconej przez właściciela renty planistycznej?

ODPOWIEDŹ

Nie, Gmina nie powinna naliczać i odprowadzać podatku VAT z tytułu pobieranej renty planistycznej.  

UZASADNIENIE

Renta planistyczna jest opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie do art. 36 ust. 4 w/w ustawy jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, przy czym zbycie nieruchomości musi nastąpić przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 37 ust. 4 w związku z ust. 3 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w ramach zadań własnych gminy wymieniono sprawy dotyczące ładu przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami. Analogiczny zapis widnieje w art.3 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, (...), należy do zadań własnych gminy. W art.36 ust.4 czytamy o opłacie w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę