Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

29 sierpnia 2012

Rozliczenie faktury korygującej przy przedawnieniu zobowiązania

154

Wystawienie faktury korekty do faktury pierwotnej za okres, w stosunku do którego w podatku VAT nastąpiło przedawnienie, nie rodzi obowiązku uwzględnienia takiej faktury w ewidencji oraz rozliczenia jej w deklaracji podatkowej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2012 roku nr IBPP1/443-361/12/LSz.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca 31 maja 2006 roku zawarł umowę z Dostawcą tj. firmą PHU „X” na dostawę, montaż i rozruch maszyny do pakowania kulistych lizaków. Zakup przedmiotowej maszyny został udokumentowany fakturami VAT:

1. z czerwca 2006 roku - I rata (zaliczka 60%),

2. z września 2006 roku - II rata (40%),

3. z października 2006 roku (duplikat z grudnia 2006 roku) - będąca korektą wartości pokazanej powyżej in plus,

4. z grudnia 2006 roku - korekta wartości łącznej z punktów 1-3.

Z uwagi na wadliwość zakupionej maszyny oraz to, że maszyna nie spełniała parametrów

z oferty dostawy, Wnioskodawca pismem z listopada 2006 roku odstąpił od umowy z żądaniem od Dostawcy zwrotu części zapłaconej ceny oraz odbioru wadliwej maszyny, Dostawca jednak nie zareagował. Po licznych próbach porozumienia się z Dostawcą sprawa została przez firmę Wnioskodawcy skierowana na drogę sądową. W związku z korzystnymi dla Wnioskodawcy wyrokami sądowymi w I i II instancji Dostawca został zobowiązany do zwrotu zapłaconych przez Wnioskodawcę kwot z tytułu nabycia w 2006 roku maszyny oraz do jej odbioru.

W związku ze spłatą zadłużenia zasądzonego przez Sąd, dokonaną w grudniu 2011 roku, Wnioskodawca w styczniu 2012 roku odebrał przesyłkę nadaną przez firmę PHU „Y” z fakturą korygującą z grudnia 2011 roku, którą Wnioskodawca odesłał jako bezzasadną (z uwagi na brak odbioru maszyny przez Dostawcę), wraz z wezwaniem do odbioru maszyny. Maszyna została odebrana przez Dostawcę w styczniu 2012 roku. Ostatecznie w styczniu 2012 roku Wnioskodawca otrzymał ponownie fakturę korygującą, do wymienionych w punktach 1-4 faktur.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w takiej sytuacji i w związku z upływem czasu (pięcioletni okres) ma obowiązek uwzględnienia w ewidencji VAT faktury korygującej z 24 stycznia 2012 roku, wystawionej do w/w faktur VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art.70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Istotą przedawnienia uregulowanego w art. 70 Ordynacji podatkowej jest to, że na skutek upływu czasu zobowiązanie podatkowe wygasa z mocy prawa i przestaje istnieć.

W przepisie art. 86 ust. 10a jak i art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca zezwolił na bieżące ujmowanie faktur korygujących (tj. bez konieczności korygowania deklaracji pierwotnych), lecz nie oznacza to, że przepisy te funkcjonują w oderwaniu od zasad ogólnych określających prawo do skorygowania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę