Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA

4 listopada 2012

Skutki podatkowe wydania przez Uczelnię legitymacji pracowniczej

179

Wydanie przez Uczelnię legitymacji pracowniczej, za którą pobiera ona od pracownika opłatę jedynie w wysokości poniesionych kosztów wytworzenia takiej legitymacji, nie wywołuje skutków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP1/443-345/12/AW z 10 lipca 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest akademicką uczelnią państwową. Podstawowym kierunkiem działalności Wnioskodawcy jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk prawnych, ekonomicznych, rolniczych i matematyczno-przyrodniczych. Od 2011 roku zaczął funkcjonować System Elektronicznej Karty Pracowniczej Uczelni, będący zespołem aplikacji, baz danych, serwisów, urządzeń i procedur wykorzystujących funkcjonalność kart elektronicznych w Uczelni. W ramach systemu informatycznego funkcjonuje elektroniczna karta pracownicza, nazwana dalej legitymacją pracowniczą. Legitymacja umożliwia: identyfikację pracownika na Uczelni, dostęp do zasobów Biblioteki Uczelni, wstęp do pomieszczeń zgodnie z nadanymi uprawnieniami, dostęp do sprzętu znajdującego się na Uczelni. Legitymacja pracownicza jest własnością pracownika, bez możliwości odstępowania jej innej osobie. Każdy egzemplarz legitymacji wydawany jest za odpłatnością 21 zł. Wydawaniem ich zajmuje się Dział Spraw Osobowych na wniosek pracownika. W sprawie wydawania legitymacji pracowniczej pracownikom Uczelni oraz określenia wzoru legitymacji, wydane zostało wewnętrzne zarządzenie Rektora Uczelni. Uczelnia nie świadczy na rzecz pracowników żadnych usług, za które zapłatą byłaby opłata 21 zł ponoszona przez pracownika. Uczelnia zajmuje się wytwarzaniem legitymacji pracowniczych, a pobierana od pracowników opłata za wydawanie legitymacji pracowniczej stanowi pokrycie kosztów wytworzenia tej legitymacji.

W związku z powyższym, Uczelnia zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy istnieje konieczność wystawiania dla pracowników faktur potwierdzających wydanie legitymacji, jeśli tak to jaką stawkę podatkową zastosować w zaistniałej sytuacji.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Pod pojęciem usługi (świadcze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę