Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

2 listopada 2011

Spadkobiercy spółki cywilnej a NIP spółki

184

Czy w sytuacji śmierci wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej i wejścia w miejsce zmarłego wspólnika jego spadkobierców spółka cywilna zachowa dotychczasowy NIP?

W przypadku śmierci jednego ze wspólników, gdy spadkobiercy wejdą do spółki na jego miejsce, nie ulegnie ona rozwiązaniu, lecz będzie kontynuować swoją działalność. Ponieważ nie ustanie byt prawny spółki cywilnej, będzie ona nadal istnieć i zachowa nadany numer identyfikacji podatkowej.

UZASADNIENIE

Z istoty spółki cywilnej wynika, że jedną z podstawowych przesłanek jej istnienia jest udział w niej co najmniej dwóch wspólników. Umowa spółki cywilnej zawierana jest na zasadach określonych w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Zawarcie umowy spółki jest zdarzeniem prawnym powodującym powstanie stosunku prawnego spółki. Umowa spółki jest jedyną czynnością prawną konieczną do jego powstania. W sytuacji, gdy spółka cywilna jest dwuosobowa - wraz ze śmiercią jednego ze wspólników podmiot przestaje istnieć. W przypadku gdy wspólników jest więcej niż dwóch, spółka może istnieć nadal.

Zapewnienie bytu prawnego spółki w przypadku śmierci jednego z dwóch wspólników są zapisy umowy spółki, które przewidują bądź nie przewidują wejścia spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. Śmierć wspólnika w dwuosobowej spółce cywilnej nie powoduje rozwiązania spółki, jedynie w przypadku wyjścia spadkobiercy (osoba uprawniona) w miejsce zmarłego wspólnika. Przepis art. 872 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem, iż można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce.

Spółka może zatem ulec rozwiązaniu w przypadku śmierci wspólnika, jeżeli wspólników było dwóch oraz gdy w umowie spółki nie zostało zastrzeżone, że spadkobiercy wspólnika mogą wejść na jego miejsce. Do rozwiązania spółki cywilnej dochodzi również, gdy spadkobiercy nie chcą lub nie mogą wejść w miejsce zmarłego wspólnika.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę